Preiļu novadā Pašvaldībā

26. novembra Preiļu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums atbrīvot Andreju Aninu no Preiļu novada Būvvaldes vadītāja amata un izbeigt ar viņu darba tiesiskās attiecības ar 2020. gada 26. novembri. Par Preiļu novada Būvvaldes vadītāju ar 26. novembri tika iecelts Aivars Klismets.

Aivars Klismets 1994. gadā pabeidzis Latvijas Lauksaimniecības universitātes pilnu kursu būvniecības specialitātē ainavas arhitektūras specializācijā. Piešķirtā inženiera kvalifikācija 2017. gadā ir pielīdzināta profesionālajam maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai.

Sakarā ar Preiļu novada Būvvaldes vadītājam Andrejam Aninam iepriekš piemēroto drošības līdzekli – aizliegumu ieņemt amatu, no 2019. gada 16. decembra pašvaldības Būvvaldes vadītāja pienākumus pildīja Aivars Klismets, ar kuru darba līgums bija noslēgts uz noteiktu laiku – A.Anina prombūtnes laiku.

Darba tiesiskās attiecības ar A.Aninu tika pārtrauktas saskaņā ar pašvaldībā saņemto A.Anina iesniegumu par atbrīvošanu no ieņemamā amata. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, pašvaldību iestāžu vadītājus iecelt amatā un atbrīvot no amata var tikai dome. Savukārt LR Darba likuma 100. panta ceturtā daļa nosaka, ka, darbiniekam un darba devējam vienojoties, darba līgumu var izbeigt arī pirms uzteikuma termiņa izbeigšanās.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste