Preiļu novadā Pašvaldībā

Neskatoties uz Latvijā izsludināto ārkārtas situāciju, lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību, Preiļu novadā turpinās aktīvs darbs gan pie Eiropas Savienības(ES) un valsts līdzfinansētajiem infrastruktūras un sociālajiem projektiem, gan pārrobežu programmu un citām aktivitātēm, realizējot ieplānotās darbības atbilstoši esošajai situācijai - Pašvaldības projekti. Turpinās arī ikdienas darbi ielu un ceļu uzturēšanā, dažādu pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem, Preiļu muižas kompleksa un parka uzturēšanā u.c.

Regulāri tiek sniegta informācija valsts institūcijām par dažādiem pašvaldības darbības aspektiem, piemēram, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra veido Nekustamā īpašuma karti, apkopojot ziņas par pašvaldību teritorijā esošajiem nekustamā īpašuma objektiem, ko varētu piedāvāt investoriem. Ekonomikas ministrijai nepieciešams atjaunot informāciju par būvdarbu iecerēm līdz 2023. gadam u.tml. Projektu realizācijā notiek regulāra ikdienas komunikācija ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, lai precizētu projektu aktivitātes, iesniegtu atskaites un citu informāciju.

Reģionālo attīstības centru apvienība (RACA), kurā ietilpst 21 Latvijas pašvaldība, t.sk. Preiļu novads, regulāri informē gan par ES fondu izmantošanas gaitu un jaunām iespējām, gan citiem aktuāliem attīstības jautājumiem, pieaicinot RACA sēdēs ministriju, aģentūru un citu institūciju pārstāvjus. RACA ietvaros notiek komunikācija un pieredzes apmaiņa arī starp dažādu pašvaldību plānošanas speciālistiem.

Preiļu novada domes Attīstības daļā tiek apkopota informācija no iestādēm un organizācijām par 2019. gada darba rezultātiem atbilstoši pašvaldībā apstiprinātajam Investīciju plānam 2018.-2024. gadam un Attīstības programmā noteiktajiem uzraudzības rādītājiem, lai izskatītu un analizētu materiālus deputātu komiteju un domes sēdēs, kā arī plānotu turpmākās darbības.

Lai attīstītu uzņēmējdarbību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā, līdz 1. jūnijam ir izsludināts projektu konkurss Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanai (izņemot lauksaimniecību).

Preiļu novada domei ir izveidojušies labi kontakti ar vairākām Latvijas augstākās izglītības iestādēm, un 7. aprīlī tika parakstīts kārtējais sadarbības līgums – šoreiz ar Rīgas Tehnisko universitāti. Līgums noslēgts uz pieciem gadiem un tajā paredzēta:

  • inženiertehnisko speciālistu teorētiskā un praktiskā sagatavošana;
  • pētnieciskā darbība, inovatīvas studiju un darba vides pilnveidošana, sekmējot abu līgumslēdzēju pušu attīstību un izaugsmi;
  • kopīga piedalīšanās iespējamos Eiropas Savienības finansētos projektos;
  • tālmācības un interešu izglītības kursu un citu izglītības pasākumu organizēšana un īstenošana u.c.

Esošā situācija prasa no mums vēl lielāku koncentrēšanos dažādu projektu realizācijā un nereti arī darbību pārplānošanu, lai īstenotu visas aktivitātes. Tāpēc PALDIES visiem Preiļu novada domes un iestāžu darbiniekiem, kas ir atbildīgi un saprotoši gan savā starpā, gan arī komunikācijā ar citām institūcijām.

Elita Jermolajeva, Dr.oec.
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja