Logo

Preiļu novadā turpinās aktivitātes, kas vērstas uz mācību vides modernizēšanu un ergonomiskas mācību vides izveidi projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/019 “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” ietvaros. Preiļu novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA “Lielvārds” par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iegādi Preiļu 1. pamatskolai, kā arī elektroniskajā iepirkumu sistēmā notiek mēbeļu iegāde Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijai. Lēmums par līgumu slēgšanu mācību vides uzlabošanai un modernizēšanai pieņemts 29. oktobra Preiļu novada domes sēdē.

Projekta vadītāja Ineta Valaine pavēstīja, ka kopš projekta realizācijas sākuma jau paveikti vairāki darbi. Preiļu 1. pamatskolā un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā atjaunoti ķīmijas, bioloģijas un apvienoto dabaszinātņu mācību priekšmetu kabineti ar laboratorijām 7.-9. klasēm, veikti sporta laukuma atjaunošanas darbi.  Šī gada vasaras mēnešos veikta mēbeļu iegāde dabas zinību kabinetiem un ergonomiskas mācību vides izveidei Preiļu 1. pamatskolā.

Saskaņā ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vienošanās grozījumiem projekta kopējie izdevumi sastāda 2 375178,66 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi – 2289170,24 EUR, publiskās neattiecināmās izmaksas sastāda 86 008.42 EUR. Projekta īstenošanai tiek ieguldīts arī pašvaldības līdzfinansējums 15,96 % apmērā projekta atlikušajām darbībām, kas paredz mēbeļu un aprīkojuma iegādi Preiļu 1. pamatskolai un Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijai.

Projekta mērķis ir veikt Preiļu 1. pamatskolas un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas mācību vides un infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstoša vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmējot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Projekta realizācijas termiņš ir no 2018. gada aprīļa līdz 2021. gada aprīlim. Projekta termiņš ir pagarināts sakarā ar iepirkuma procedūru atkārtotu izsludināšanu, jo bija iesniegti specifikācijām neatbilstoši  piedāvājumi.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta pilna pabeigtība izglītības iestāžu atsevišķos korpusos, veicot investīcijas mācību telpu atjaunošanai un pārbūvei, jaunu dabaszinātņu kabinetu izveidē un aprīkošanā 7.-9.klasei, IKT tehnoloģiju iegādei mācību procesam, ergonomiskas mācību vides izveidei un sporta infrastruktūras sakārtošanai.