Preiļu novadā Iedzīvotājiem

Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, Preiļu novada pašvaldība ir ieguvusi atbalstu Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) izsludinātajā konkursā attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošanai ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām. Šogad projekta ietvaros turpinās Preiļu sadarbība ar Ņižinas pašvaldību Ukrainā, kā arī uzsākta jauna sadarbība ar Ozurgeti pašvaldību Gruzijā.

Notiek starptautiskais Latvijas-Ukrainas-Gruzijas bērnu un jauniešu radošo darbu konkurss “Roku rokā draugu lokā”, un pēc 18. novembra būs kopīga darbu izstāde Preiļu Mūzikas un mākslas skolā, kā arī konkursa uzvarētāji (pirmās trīs vietas trijās vecuma grupās) saņems balvas gan Preiļos, gan arī Ukrainā un Gruzijā, nosūtot tās pa pastu.

Diemžēl COVID-19 pandēmijas dēļ nenotiks iepriekš minēto pašvaldību pārstāvju vizītes Preiļos, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 102.gadadienas svinīgais pasākums, kā arī 2.Starptautiskā radošā meistarklase Preiļu Mūzikas un mākslas skolā.

Ir paredzētas jaunas aktivitātes – informācija un izglītība par Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) Ilgstpējīgas attīstības mērķiem (IAM). Tāpēc 25.novembrī notiks vebinārs ar Preiļu, Ņižinas un Ozurgeti pašvaldību pārstāvju piedalīšanos par IAM, ko vadīs starptautiska līmeņa eksperte PhD Inga Belousa, biedrības “Zaļā brīvība” projektu vadītāja. Sabiedrības informēšanai par ikviena cilvēka iespējām iesaistīties šo mērķu realizēšanā tiks izveidota video filmiņa.

Projekts nostiprinās Preiļu-Ņižinas, Preiļu-Ozurgeti sadarbību, ļaujot iesaistīties un iegūstot papildus informāciju gan pašvaldību darbiniekiem, gan arī plašākai sabiedrībai.

Eiropas Vietējās solidaritātes dienas (European Days of Local Solidarity:www.localsolidaritydays.eu/) Latvijā šogad notiek jau piekto gadu, un tā ir Eiropas līmeņa iniciatīva ar mērķi atbalstīt un veicināt vietējo un reģionālo pašvaldību sadarbību dažādās valstīs. Tās notiek ar LPS, PLATFORMA (Local & Regional International Action: www.ccre.org/en/activites/view/15) un  LR Ārlietu ministrijas atbalstu.

Šī gada 5. oktobrī Eiropas lielākajā ikgadējā reģionālajai attīstībai veltītajā pasākumā (18th European Week of Regions and Cities) man bija iespēja iepazīstināt starptautisko auditoriju ar LPS un Preiļu novada pieredzi, uzstājoties seminārā “Kā pašvaldības rīkojas, lai pārveidotu un aktivizētu sabiedrību un aktivitātes, lokalizējot un informējot par Ilgtspējīgas attīstības mērķiem” un informējot par 2019.gadā īstenotajām Eiropas Vietējās solidaritātes dienu aktivitātēm Preiļos kopā ar sadarbības partneriem no Ukrainas (www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/6197-konkreti-merki-un-ilgtspejiga-attistiba-latvijas-pasvaldibu-pieredze-starptautiska-seminara). Starptautiskajā seminārā uzstājās pārstāvji no Apvienotās Karalistes, Beļģijas, Francijas, Itālijas, Portugāles un Spānijas, attālināti tam sekoja ap 150 interesentu, un par semināru izrādīja interesi arī Eiropas Komisijas pārstāvji.

12.novembrī norisinājās Eiropas Savienības – Austrumu partnerības vietējo līderu forums “Solidaritāte un sadarbība: kā būt stiprākiem kopā nākamajos gados?”, ko rīkoja LPS sadarbībā ar Eiropas Komisiju (EK), LR Ārlietu ministriju, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā un Rīgas pilsētas domi. Foruma tematika bija veltīta EK paziņojumam “Austrumu partnerības politika pēc 2020.gada”, publiskajām reformām un Ilgstspējīgas attīstības mērķiem, kā arī demokrātijas atjaunināšanai ar tehnoloģiju palīdzību. Varēja sekot līdzi dažādu valstu un pašvaldību pārstāvju prezentācijām, iegūstot dažādas atziņas un idejas: www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/6285-norisinasies-verienigs-eiropas-savienibas-austrumu-partneribas-vietejo-lideru-forums.

 Katra jauna pieredze, tajā skaitā piedalīšanās vietēja, nacionāla vai starptautiska līmeņa semināros, forumos vai citos pasākumos, sniedz jaunas zināšanas, rada iespējas kopīgiem projektiem un galarezultātā paplašina mūsu redzesloku. Pašreiz tas ir īpaši nepieciešams gan jaunveidojamās Preiļu novada pašvaldības attīstības prioritāšu noteikšanā, plānošanas dokumentu – attīstības stratēģijas un darbības programmas izstrādē, gan investīciju plānu izvērtēšanā un realizēšanā. Arī Ilgstpējīgas attīstības mērķi ir ne tikai abstrakti ANO formulējumi, bet attiecas uz katru no mums.

Tāpēc aicinu ikvienu izmantot visas iespējas arī šajā sarežģītajā laikā, piemēroties apstākļiem un atrast jaunas ceļus izglītībai mūža garumā, attīstot ne tikai savas personīgās kompetences, bet sniedzot ieguldījumu arī pašvaldības attīstībā!

Elita Jermolajeva, Dr.oec.

Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja