Logo

Preiļu 1. pamatskolas un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas telpās projekta ietvaros 2018. gadā veikti būvdarbi, kas vērsti uz mācību vides modernizēšanu un ergonomiskas mācību vides izveidi projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/019 “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” ietvaros.

2019. gadā šajās izglītības iestādēs turpinās aprīkojuma iegāde dabas zinību kabinetiem un metodiskā centra izveidei. 2019. gada augustā Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas bioloģijas un ķīmijas laboratorijas un kabineti tika nokomplektēti ar jauniem un moderniem laboratorijas galdiem, skapjiem, 2 velkmes skapjiem eksperimentu demonstrēšanai, bet ķīmijas kabinetā uzstādīts centrālais laboratorijas galds kvalitatīvu nodarbību nodrošināšanai. Uzlabotas darba vietas skolotājiem un iegādāti ergonomiski skolēnu krēsli un galdi.

Apzinātas Preiļu 1. pamatskolas un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas vajadzības pēc moderna IKT aprīkojuma, sagatavota iepirkuma dokumentācija un 2019.gada nogalē tiks izsludināta iepirkuma procedūra, kuras rezultātā izglītības iestādēm tiks piegādāts moderns  aprīkojums – multimediju sistēmas, klašu audio aprīkojums, datoru uzlādes sistēmas, projekcijas ekrāni, mikroskopi, interaktīvie ekrāni, dokumentu kameras, 3 D drukas iekārtas.

SAM 8.1.2 projekta mērķis – veikt Preiļu 1.pamatskolas (P1P) un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas (JEPVĢ) mācību vides un infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstoša vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmējot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Kopējā līguma summa 2 417 449,94 eiro. Projekta īstenošanai piešķirtais ERAF finansējums sastāda 1 799 767,00 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībai 159502,35 eiro, pašvaldības finansējums 372172,17 eiro, publiskās neattiecināmās izmaksas 86 008,42 eiro.

Projekta ieviešanas termiņš 2020. gada 31. decembris.

Informāciju sagatavoja

Ineta Valaine
Projekta koordinatore