Lauksaimniekiem

Otrdien, 31. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr.621 “Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām””. Noteikumu grozījumi precizē atbalsttiesīgos pasākumus un nosacījumus ES atbalsta saņemšanai ražošanas organizāciju (RO) darbības programmās.

Būtiskas izmaiņas noteikumos veiktas attiecībā uz personāla izmaksu segšanu. Ņemot vērā RO attīstības pakāpi, personāla izmaksas veido būtisku daļu RO darbības izmaksas. ES tiesību akti paredz, ka personāla izmaksas, kas izriet no pasākumiem augstas kvalitātes vai vides aizsardzības pakāpes uzlabošanai vai saglabāšanai vai realizācijas uzlabošanai, tiek segtas to faktiskajā apmērā. Šajā gadījumā RO ir jāsniedz pierādījumi, ka personāls ir atbilstoši kvalificēts. Tādējādi noteikumu projekts ietver mācību priekšmetu sarakstu vides aizsardzības, produktu realizācijas un kvalitātes uzlabošanas RO darbinieku vai biedrus ražotāju kvalifikācijas atbilstības izvērtēšanai.

Tāpat noteikumu grozījumi precizē pasākumus, par kuru īstenošanu apstiprinātajās darbības programmās var saņemt atbalstu (piemēram, ilggadīgo kultūru stādu iegāde un stādījumu ierīkošana, laboratorijas telpu ierīkošana, ūdens ieguves un uzglabāšanas vietu projektēšana, ierīkošana, izbūve un aprīkošana u.c.), un, lai novērstu neskaidrības, tiek definēts regulā noteiktais termins “maznozīmīgs apjoms”, kā arī tiek precizēts, kuros regulā noteiktos gadījumos termins “patērētājs” atbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajai definīcijai.

Kā arī noteikumu projekts paredz administratīvā sloga samazinājumu ražotājiem: RO gada ziņojuma veidlapas, kur samazināts iesniedzamais informācijas apjoms, RO atbalsta iesnieguma, avansa maksājuma un daļēja maksājuma veidlapās vienkāršota iesniedzamā informācija par darbības programmas attaisnotajiem izdevumiem, kā arī samazināts sniedzamās informācijas apjoms par RO darbības fondu.

MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr.621 “Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.

Informāciju sagatavoja:

Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: +371 67027070, mob.: +371 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv