Preiļu pils un parks

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP) ir atbalstījusi Preiļu muižas kompleksa un parka vadītājas Sandas Čingules-Vinogradovas sagatavoto projekta “Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programma 2022. gadam” pieteikumu par divu Preiļu parka vēsturisko objektu tehnisko apsekošanu. Projekta atbalsta rezultātā pašvaldībai ir piešķirts 100% grants Preiļu parka Borhu dzimtas vecās kungu mājas palieku un Zirgu staļļa ēkas Tehniskās apsekošanas atzinumam un rekomendāciju izstrādei būvju avārijas stāvokļa novēršanai.

Borhu dzimtas vecās kungu mājas ēka būvēta 18. gadsimta vidū, līdz mūsdienām saglabājušies ķieģeļu mūra pamati ar tur esošajiem pagrabiem. 2020.-2021. gada ziemas sezonā ir iebrukusi ķieģeļu arka, kas norāda, ka ēkas pamati ar tur esošajiem mūra pagrabiem sāk aktīvi sabrukt. Tā kā vecajai muižas pilij ir bijis augsts cokols, tad joprojām kopējā parka ainavā mājas pamati ieņem būtisku nozīmi, jo galvenie apbūves ansambļa vizuālās uztveres virzieni un piekļūšanas ceļi (aleja no Daugavpils ielas, muižas galvenie vārti) nav mainījušies. Līdz ar to ir nepieciešams veikt pamatu konservācijas darbus.

Zirgu staļļa ēkai 2014. gadā tika veikta staļļa mūra sienu savilkšana ar tērauda saitēm, lai novērstu sienu sabrukšanu. Savukārt, 2016. gadā veikti mūru konservācijas darbi. Lai izprastu, vai ir nepieciešami kādi papildus darbi staļļa sienu saglabāšanai, kopš 2020. gada aprīļa notiek Staļļa sienu monitorings. 2021.-2022. gada ziemas sezonā monitoringa uzstādītajās markās ir konstatētas plaisas, kas norāda uz sienu nobīdi. Ņemot vērā apsekošanas vizuālo situāciju un minētā monitoringa rezultātus, ir secināms, ka nepieciešama Zirgu staļļa sienu un pamatu papildus konservācijas darbu veikšana.

Abu ēku tehnisko apsekošanu un rekomendāciju izstrādi, ar kuru palīdzību būs iespēja veikt nepieciešamos konservācijas un saglabāšanas darbus, veiks SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”, restaurācijas arhitekts Artūrs Lapiņš.

Atbilstoši veiktajai Tirgus izpētei, abu vēsturisko parka objektu nepieciešamo darbu izpildes veikšanai NKMP ir piešķīrusi finanšu līdzekļus no valsts budžeta 2900,00 euro apmērā.

Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja Sanda Čingule-Vinogradova