26. novembra domes sēdē tika piešķirts pašvaldības līdzfinansējums Preiļu novada biedrību projektu īstenošanai. Biedrības “Moskvinas vecticībnieki” projektam “Latgales vecticībnieku tradicionālais apģērbs” deputāti piešķīra līdzfinansējumu 73.31 eiro apmērā, kas sastāda 10% no kopējām projekta izmaksām. Līdzekļi tiek paredzēti no novada domes budžeta sadaļas “Pārējā ekonomiskā darbība”.

Biedrības projekts “Latgales vecticībnieku tradicionālais apģērbs” ir guvis finansiālu atbalstu AS “Latvijas Valsts meži” un Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajos konkursos. Projekta kopējā summa sastāda 733.15 eiro.

Biedrības “Preiļu vecticībnieku draudze” projektam “Preiļu Vecticībnieku lūgšanas nama renovācija – 2. kārta” domes sēdē pieņemta lēmums piešķirt līdzfinansējumu summā 2420.66 eiro, naudas līdzekļus paredzot 2021. gada budžetā.

Preiļu vecticībnieku draudze ir iesniegusi projekta Nr. 20-03-AL21-A019.2204-000003 “Preiļu Vecticībnieku lūgšanas nama renovācija- 2. kārta” pieteikumu ES lauku attīstības apakšpasākuma “Darbību īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās potenciāla attīstības iniciatīvas”. Projekta kopējās izmaksas sastāda 24206.61 eiro.

Līdzfinansējums piešķirts saskaņā ar biedrību “Moskvinas vecticībnieki” un “Preiļu vecticībnieku draudze” iesniegumiem.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste