Pašvaldībā

30. marta kārtējā domes sēdē Preiļu novada dome pieņēma Preiļu novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžetu. Vairāk nekā 3 mēnešus ilgā kopīgā darbā domes vadība kopā ar pārvalžu un iestāžu vadītājiem izstrādāja budžetu, kas paredz līdzekļu pieaugumu visās nozarēs jeb funkcionālajās kategorijās.


Budžets veidos pašvaldības darbības finansiālo pamatu un būs svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai un stratēģisko mērķu realizācijai. Budžets tiek balstīts uz Pašvaldības ilgtspējīgas attīstības mērķiem - aktīva uzņēmējdarbība, pievilcīga dzīves vide, labklājīga sabiedrība, vieda pārvaldība. Plānojot budžetu, ņemtas vērā arī 2023. gada prioritātes - saimnieciskums, kas nozīmē veco darbības paradumu maiņu, visu resursu apzināšanu un stratēģisku pārplānošanu; kopienas, kas ir tagadnes izaicinājums, jo šobrīd ārkārtīgi nozīmīga ir sabiedrības saliedēšana; digitalizācija, kas ir mūsu visu nākotnes izaicinājums, mūsu tālākais nākotnes mērķis un attīstības perspektīva.

Krievijas izraisītā kara rezultātā 2022. gadā sākās un 2023. gadā turpinās ekonomiskā nenoteiktība, kura rezultējas augstā inflācijā un krasā izmaksu pieaugumā visās ar pašvaldības darbību saistītajās jomās, tāpēc iestāžu vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu un izdevumu līdzsvarošana ar pieejamajām finansēm nebija viegla.

Balstoties tādos labas pārvaldības principos kā atbilstība likumam, caurskatāmība, efektivitāte, atbildība un orientēšanās uz konsensusu, vairumā gadījumu izdevās saskaņot budžeta projektu tāmes ar to sagatavotājiem, un ir pamats domāt, ka, ievērojot finanšu disciplīnu, iestāžu uzturēšanai un ikdienas darbības nodrošināšanai līdzekļi tiks nodrošināti, taču tendence, ka pašvaldības izdevumi pieaug straujāk par ieņēmumiem turpinās un liek pašvaldībai meklēt jaunas darba metodes, strādāt pie tālākas iestāžu darba optimizācijas.

Līdztekus iestāžu ikdienas darbam, šogad turpināsies aktivitātes pie investīcijām teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Starp lielākajiem projektiem jāmin Intervences noliktavas būvdarbu pabeigšana, projekts “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā”, Preiļu pils 1. stāva būvdarbi, projekts “Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai”.

Plānots pabeigt pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektus Preiļu Kultūras centrā, Raiņa bulvārī 28, Preiļos un Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšanas projektu Aglonā, Jaudzemu ielā 7a, kā arī veikt būvniecības dokumentācijas izstrādi ēku energoefektivitātes paaugstināšanai ēkām Aglonas ielā 1A, Preiļos, Raiņa bulvārī 24, Preiļos un ēkai Brīvības ielā 9, Prīkuļos, Saunas pagastā. Projektu atbalsta gadījumā projektus plānots realizēt 2023.-2024. gadā.

Plānots pabeigt projektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Aglonas ciemā no Somersētas ielas līdz 4. maija ielai un Rēzeknes ielai”. Projekts atstās pozitīvu ietekmi uz īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – Cirīša ezera dabas parks, jo tiks novērsta neattīrītu notekūdeņu no septiķiem un izvedamajām krājtvertnēm nokļūšana vidē.

Plānota Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” rotaļu laukumu būvniecības dokumentācijas izstrāde un būvdarbi, tiks veikta visas teritorijas labiekārtošana, trīs rotaļu zonu izveide, sporta laukuma izveide, ierīkots energoefektīvs apgaismojums.

Norit būvprojekta izstrāde “Preiļu pilsētas centra teritorijas pārbūve 1., 2. un 3. kārta” – būvprojektu plānots iesniegt ES finansējuma piesaistei programmai “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam”, “Publiskās ārtelpas attīstība”. Būvprojekts jāizstrādā līdz 2023. gada oktobrim.

Plānots piedalīties pasākuma “Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība” projektā, kura mērķis būs nodrošināt cilvēka cienīgiem dzīves apstākļiem atbilstoša mājokļa pieejamību tām personām, kuras ir reģistrētas Palīdzības likumā noteiktajiem palīdzības veidiem - pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana vai sociālā dzīvokļa izīrēšana.

Notiek darbs pie kopumā vairāk nekā 20 projektiem visā novada teritorijā.

Šogad notiks XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki. Lai nodrošinātu sekmīgu Preiļu novada amatiermākslas kolektīvu sagatavošanos un dalību tajos, budžetā paredzēti atbilstoši līdzekļi.

Sadarbības veicināšanai ar vietējām kopienām un iedzīvotāju līdzdalības atbalstam tiks veidotas iedzīvotāju konsultatīvās padomes. Šobrīd ir nodibināta jauniešu konsultatīvā padome, plānots veidot uzņēmēju konsultatīvo padomi. Šogad pirmo gadu Preiļu novada pašvaldībā tiks realizēts līdzdalības budžets, kas ļaus pašai sabiedrībai lemt par to, kādos projektos ieguldīsim daļu no investīcijām paredzētā budžeta.  

Preiļu novada domes priekšsēdētājs
Ārijs Vucāns

Preiļu novada pašvaldības budžets 2023. gadam