Preiļu novadā Pašvaldībā

28. janvārī Preiļu novada domes deputāti pieņēma Preiļu novada pašvaldības 2021. gada budžetu. Budžetā kā prioritātes izvirzītas novada iedzīvotāju labklājība, atbalsts uzņēmējdarbībai un pievilcīgas dzīves vides veidošana pilsētā un pagastos.

“Preiļu pašvaldības 2021. gada budžets balstīts uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kurā ietverts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes. Esmu gandarīta, ka esam apstiprinājuši sabalansētu pašvaldības 2021. gada budžetu. Tas ļaus pašvaldībai parūpēties par iedzīvotāju labklājību, atbalstīt ģimenes ar bērniem un citas mērķgrupas, uzlabot infrastruktūru un pilsētvidi, iespēju robežās sakārtot ielas un ceļus, sniegt atbalstu uzņēmējiem, labiekārtot izglītības iestāžu mācību procesu, kā arī īstenot daudzus projektus, lai Preiļu novadā radītu jaunas darba vietas, būtu patīkami dzīvot un realizēt savus mērķus”, atzīst Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda.

Budžeta ieņēmumi plānoti 1 006 4575 eiro kopsummā. Pašvaldības pamatbudžeta naudas atlikums uz 2021. gada 1. janvāri – 2 542 805 eiro.

Preiļu pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti 12 607380 eiro apmērā, ieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas 76 9500 eiro.

2021. gadā notiks administratīvi teritoriālā reforma. Tiks sagatavots jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projekts, kā arī notiks kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrāde. Sakarā ar pašvaldību vēlēšanām 2021. gadā, kas notiks jaunajās administratīvajās teritorijās, budžetā ir izveidota jauna pozīcija “Vēlēšanu organizēšana”.

Galvenā prioritāte – iedzīvotāju labklājība

2021. gada budžeta galvenā prioritāte ir novada iedzīvotāju labklājība. 2021. gada budžetā, tāpat kā iepriekšējos gados, ir iestrādāts finansējums ēdināšanas izdevumu segšanai – turpināsies bērnu vecāku pozitīvi novērtētā brīvpusdienu programma. Pašvaldība apmaksās brīvpusdienas 5.- 9. klašu skolēniem 100% apmērā un 10. – 12. klases audzēkņiem 50% apmērā, kā arī segs nepieciešamo daļu no summas, kas nepieciešama 1.-4. klašu skolēniem, jo valsts ir samazinājusi savu finansējuma daļu.

Tiks segti ceļa izdevumi Preiļu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem par braucieniem līdz darba vietai un atpakaļ saskaņā ar sabiedriskā transporta izmaksām līdz 2021. gada 31.decembrim. Tiks turpināta pašvaldības piešķirto stipendiju izmaksa iepriekšējā apjomā novada teritorijā deklarētajiem augstskolu studentiem. Ir plānoti līdzekļi olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanai, transporta izdevumu segšanai skolēniem.

Šogad Covid-19 pandēmijas situācijā ir atcelta vecāku maksa par sporta skolu, mūzikas un mākslas skolu un pulciņu apmeklējumiem Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā.

Turpināsim maksāt jaundzimušā pabalstu Preiļu novadā dzimušo mazuļu vecākiem 220 eiro, ja abi vecāki deklarēti Preiļu novadā, un 110 eiro, ja vismaz viens no vecākiem deklarēts Preiļu novadā.

Atbalsts senioriem un citām sociālajām grupām novadā

2021. gada budžetā līdzekļu pieaugums 48 046 eiro apmērā paredzēts GMI līmeņa paaugstināšanai. No 64 eiro uz 109 eiro pieaudzis arī ikmēneša atbalsts bērniem-bāreņiem.

Budžetā lielāks atbalsts ieplānots senioriem, turpinot piešķirt dažādus pabalstus.  Tāpat kā līdz šim, no 90 gadu vecuma dzimšanas dienās seniori saņems 30 EUR pabalstu. 100 gadu jubilejā pabalsts paredzēts 150 eiro. Zelta kāzu jubilāri, kuri svin laulības 50. gadadienu, no pašvaldības dāvanā saņems 150 eiro pabalstu, bet dimanta kāzu jubilāri, kuri svin laulības 60. gadadienu – 220 eiro.

Senioriem, kuru pensija nepārsniedz 272 eiro, šogad ir iespējams Labklājības pārvaldē sakārtot trūcīgas personas statusu, kas dod iespēju saņemt atbalstu medicīnā un Eiropas pārtikas pakas.

No šī gada jaunu atbalsta veidu varēs saņemt cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem – jau gada pirmajā pusē būs pieejami 16 grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem un labiekārtota teritorija, tiks uzlaboti Dienas aprūpes centra pakalpojumi, kā arī vides pieejamība pie Labklājības pārvaldes. Jauns atbalsts būs arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Minētie darbi tiek veikti ERAF finansētā projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā” ietvaros.

Konkurētspējīgāks atalgojums un atbalsts iedzīvotāju aktivitātēm

Pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi par 50 eiro paaugstināt minimālo darba samaksu, sasniedzot 500 eiro. Amatalgu likmes Preiļu novada pašvaldībā tiek pārskatītas katru gadu. 2021. gada budžetā tās ir palielinātas līdz 70 eiro atkarībā no budžeta iespējām katrai iestādei, arī domes administrācijai.

Arī šogad pašvaldība veicinās iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti, atbalstot viņu iniciatīvas projektos un piešķirot līdzfinansējumu novada biedrību projektiem, līdzfinansēs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas darbus un atbalstīs daudzdzīvokļu māju renovācijas pasākumus.

Ieguldījumi izglītībā

Attiecībā pret 2020. gadu pieaugums 135 680 eiro apmērā šogad paredzēts izglītībai. Projekta ietvaros jāpabeidz aktivitātes Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā un Preiļu 1. pamatskolā mācību vides modernizācijai, atjaunojot un ergonomiski, interaktīvi aprīkojot mācību telpas.

Par pašvaldības līdzekļiem 2020. gadā veikti remontdarbi Preiļu Mūzikas un mākslas skolā, šogad tos plānojam turpināt. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijai plānots jumta remonts.

Atbalsts uzņēmējdarbībai 

Piesaistot ES fondu finansējumu, notiek darbs uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un investīciju piesaistes veicināšanai Preiļu novadā. Projektu ietvaros notiek noliktavu teritorijas izbūve pie Rietumu ielas un ražošanas ēkas, laukuma un inženierkomunikāciju izbūve Meža ielā. Jaunu darba vietu radīšanai plānota ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve un teritorijas labiekārtošana Daugavpils ielā 64. Preiļu pils 1. stāva pārbūve veicinās komersantu piesaisti novadam, attīstot tūrisma infrastruktūru.  Uzņēmējdarbības attīstībai plānots pārbūvēt ēku A.Paulāna ielā 1a, lai paplašinātu produktu ražošanu, radītu jaunas darba vietas un tādējādi uzlabotu novada ekonomisko stāvokli.

2021. gadā tiek saglabāts atbalsts uzņēmējiem, paredzot finansējumu mazo, vidējo uzņēmēju un saimnieciskās darbības veicēju projektu konkursam 31500 eiro apmērā.

Novada infrastruktūra un pilsētvide

Lai uzlabotu ceļus novadā, pašvaldība izmantos autoceļu fonda līdzekļus, gan arī 2021. gada budžetā ieplānojusi vairāk līdzekļu lauku ceļiem, kā arī cietā seguma uzklāšanai vairākās vietās.

Preiļos pabeigta Viļānu ielas atjaunošana. Preiļu pagasta teritorijā veikta ūdensnotekas 4324411:18 un susinātājgrāvja 4324411:23 pārbūve. Uzsākti projektēšanas darbi Preiļos – Kārsavas, Kooperatīva, A.Upīša ielu pārbūvei, lai uzlabotu lietusūdeņu kanalizāciju, nomainītu apgaismojumu. Uzsākta Kārsavas ielas laukuma labiekārtošanas koncepcijas izstrāde aktīvo un atpūtas zonu izveidei. Paredzēta Preiļu pilsētas centra attīstība, Preiļu parka lielās estrādes daļējs remonts.

Plānoti darbi ielu un lauku ceļu pārbūvei Preiļu novada pagastos: būvprojektu aktualizācija ceļu posmiem: Arendole-Pelēči, Aizkalne-Anenhofa-Maskaviciški-Zapori, Betišķi-Jašore, jaunu pārbūves projektu izstrāde ceļu posmiem: Rīgas iela-Vaivodi un Aizkalne-Molauka.

Uzsākti projektēšanas darbi pie zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietas ierīkošanas.

Atbalsts kultūrai, sportam un tūrisma attīstībai

Saistībā ar vīrusa covid-19 ierobežošanu un ārkārtējo situāciju valstī paredzams, ka pirmajā pusgadā vērienīgi pasākumi, kā tas bija iepriekšējos gados, Preiļu novadā nenotiks, tomēr 2021. gadā budžetā tiek paredzēti līdzekļi, kaut arī nedaudz mazākā apjomā, tiem kultūras pasākumiem, kas kļuvuši par novada atpazīstamības zīmi un pulcē ievērojamu skaitu apmeklētāju. Atgriežoties pie aktīvas sporta dzīves, budžetā ieplānots finansējums arī sporta infrastruktūras uzturēšanai un sportiskajām aktivitātēm un pasākumiem.

Balstoties uz Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepciju, ES fondu finansējumu ietvaros turpinās Preiļu muižas kompleksa un parka attīstība. Uzsākta tūrisma objekta “Pelēču ezera purva pastaiga taka” izveidošana. Iesākti pagājušajā gadā un šogad turpināsies vairāki pārrobežu projekti.

Vairāk informācijas par Preiļu novada domes 2021. gada budžetu aicinām skatīt.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste