Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Preiļu novada dome informē, ka plānotā publiskās apspriešanas sanāksme nenotiks klātienē, sakarā ar to, ka ārkārtas situācijas laikā ir aizliegta visu publisko pasākumu organizēšana un norise! Jebkuram iedzīvotājam būs iespēja sazināties ar lokālplānojuma izstrādātāju Armandu Pužuli pa telefonu: +371 22020778 vai e-pastu: armands.puzulis@outlook.com un lokālplānojuma darba grupas vadītāju Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja vietnieci Sanitu Meļko, tālruņi: +371 65322766 vai +371 26809757 vai e-pastu: sanita.melko@preili.lv. Zvani tiks pieņemti no plkst. 10.00 līdz 15.00, lai varētu savlaicīgi sniegt atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Publiskās apspriešanas termiņš beidzas 2020.gada 8.aprīlī, līdz kuram ir iespējams iesniegt priekšlikumus un atzinumus Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, www.preili.lv un www.geolatvija.lv vai sūtot uz e-pastu: sanita.melko@preili.lv.

Lokālplānojuma izstrāde veikta saskaņā ar Preiļu novada domes 2019.gada 31.oktobrī pieņemto lēmumu Nr.14 “Par lokālplānojuma zemes vienībai A.Paulāna ielā 1A, Preiļos izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Preiļu novada pašvaldība, lokālplānojuma izstrādātājs – teritorijas plānotājs Armands Pužulis.

Lokālplānojuma izstrādes nolūks ir grozīt Preiļu novada teritorijas plānojumu 2016.-2031.gadam (ar 2018.gada grozījumiem). Lokālplānojuma teritorijas izstrādes mērķis, saskaņā ar Preiļu novada domes apstiprināto lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumu, ir mainīt funkcionālo zonējumu no “Publiskās apbūves teritorijas (P)” uz “Jaukta centra apbūves teritoriju (JC)”, pamatojoties uz īpašuma izmantošanas ieceres maiņu.

Īpašuma izmantošanas ieceres maiņa, savukārt, ir balstīta uz Preiļu novada attīstības programmu 2018. – 2024.gadam un SAM 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Ražošanai pielāgotas ēkas A.Paulāna ielā 1A, Preiļos pārbūve” ideju.

Detalizētāk ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties:

  • Lokālplānojuma zemes vienībai A.Paulāna ielā 1A, Preiļos
  • Lokālplānojuma zemes vienībai A.Paulāna ielā 1A, Preiļos
  • Lokālplānojuma zemes vienībai A.Paulāna ielā 1A, Preiļos