Preiļu novada dome informē, ka lokālplānojuma zemes vienībai A.Paulāna ielā 1A, Preiļos izstrādātās redakcijas publiskās apspriešanas termiņš pagarinās līdz 2020. gada 26. jūnijam, līdz kuram ir iespējams iepazīties un iesniegt priekšlikumus un atzinumus Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, www.preili.lv un www.geolatvija.lv vai sūtot uz e-pastu: sanita.melko@preili.lv, kuras laikā 2020. gada 19. jūnijā plkst. 16.00 Preiļu novada domes zālē /Raiņa bulvāris 19, Preiļi/ arī tiks organizēta publiskās apspriešanas sanāksme klātienē.

Lokālplānojuma izstrāde veikta saskaņā ar Preiļu novada domes 2019.gada 31.oktobrī pieņemto lēmumu Nr.14 “Par lokālplānojuma zemes vienībai A.Paulāna ielā 1A, Preiļos izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Preiļu novada pašvaldība, lokālplānojuma izstrādātājs – teritorijas plānotājs Armands Pužulis.

Lokālplānojuma izstrādes nolūks ir grozīt Preiļu novada teritorijas plānojumu 2016.-2031.gadam (ar 2018.gada grozījumiem). Lokālplānojuma teritorijas izstrādes mērķis, saskaņā ar Preiļu novada domes apstiprināto lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumu, ir mainīt funkcionālo zonējumu no “Publiskās apbūves teritorijas (P)” uz “Jaukta centra apbūves teritoriju (JC)”, pamatojoties uz īpašuma izmantošanas ieceres maiņu.

Īpašuma izmantošanas ieceres maiņa, savukārt, ir balstīta uz Preiļu novada attīstības programmu 2018. – 2024.gadam un SAM 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Ražošanai pielāgotas ēkas A.Paulāna ielā 1A, Preiļos pārbūve” ideju.

Detalizētāk ar lokāplānojuma materiāliem var iepazīties: