Pašvaldībā

Preiļu novada dome informē, ka 2020. gada 9. marta domes sēdē /protokols Nr.5, 1.§/ tika pieņemts lēmums:

  1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai lokālplānojumazemes vienībai A.Paulāna ielā 1A, Preiļos, izstrādāto redakciju;
  2. Noteikt lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas no 2020. gada 11. marta, paziņojot par publiskās apspriešanas norisi TAPIS un Preiļu novada pašvaldības tīmekļa vietnē preili.lv;
  3. Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties un iesniegt priekšlikumus un atzinumus Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, preili.lv un www.geolatvija.lv vau sūtot uz e-pastu: sanita.melko@preili.lv . Sanāksmes, kurā tiks prezentēta lokālplānojumazemes vienībai A.Paulāna ielā 1A, Preiļos izstrādātā redakcija, laiks un vieta: 2020. gada 27. martā plkst. 16.00 Preiļu novada domes zālē.

Pielikumā:

  • Lokālplānojuma zemes vienībai A.Paulāna ielā 1A, Preiļos
  • Lokālplānojuma zemes vienībai A.Paulāna ielā 1A, Preiļos
  • Lokālplānojuma zemes vienībai A.Paulāna ielā 1A, Preiļos