Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Preiļu novada dome informē, ka 03.07.2020. ārkārtas domes sēdē ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma zemes vienībai A.Paulāna ielā 1A, Preiļos, apstiprināšanu” (protokola Nr. 11, p. 2) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 2020/6 “Lokālplānojuma zemes vienībai A.Paulāna ielā 1a, Preiļos, grafiskā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Materiāli ir pieejami www.geolatvija.lv/geo/tapis#document_16168