Pašvaldībā

Preiļu novada pašvaldībā iespējams pieteikties no pašvaldības nomāt tās valdījumā esošas neapbūvētas zemes vienības.

Preiļu novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv sadaļā “Meklēt zemes vienības”, ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

Personai, kura vēlas nomāt neapbūvētu zemesgabalu, jāiesniedz pieteikums Preiļu novada pašvaldībai Raiņa bulvārī 19, Preiļos. Pieteikumā norāda:

  1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama, juridiska persona- nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
  2. oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru;
  3. nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu;
  4. nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā.

Tai personai, kura ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu iznomāt šīs zemes vienības, pieteikums atkārtoti nav jāiesniedz! Ja neviena cita persona uz konkrēto zemes vienības nomu nepieteiksies, nomas līgums tiks noslēgts ar personu, kura sākotnēji iesniedza iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes vienību.

Nomas līguma termiņš piedāvātajām zemes vienībām ir 6 (seši) gadi.

Piedāvāto zemes vienību nomas maksa aprēķināta, pamatojoties uz Preiļu novada domes apstiprināto Preiļu novada lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma maksas cenrādi, kas nosaka viena hektāra lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā. Lauksaimniecības zemes vienības, neatkarīgi no tās platības, minimālā nomas maksa saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu ir 28 euro gadā. Papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.

Pieteikšanās termiņš līdz 17.11.2022. plkst. 16.00.

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi. Sīkāka informācija, zvanot Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistei pa tālruni 65905004.

Nomai piedāvāto neapbūvēto zemes vienību saraksts:

Nr. p.k. Kadastra apzīmējums Platība (ha) Nekustamā īpašuma nosaukums Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, neieskaitot PVN Zemes lietošanas mērķis
1. 7648 002 0200 2,8

 

(daļa)

Mičuļevka,  Galēnu pag. 148,40 Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
2. 7648 003 0190 0,4 Maltas Trūpi, Galēnu pag. 28,00 Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
3. 7648 003 0341 2,1 Lomi-Bortnieki, Galēnu pag. 111,30 Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
4. 7648 004 0246 1,0 Lomi-Bortnieki, Galēnu pag. 53,00 Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
5. 7680 002 0473 1,8 Ūgaiņi-Puduļi, Stabulnieku pag. 97,20 Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
6. 7676 002 0054 0,2 Silajāņu pag. 28,00 Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
7. 7676 005 0144 1,4413 Markova, Silajāņu pag. 72,06 Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība