Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Kārtējā domes sēdē deputāti piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu 400 eiro apmērā divu dzīvojamo māju Preiļu pilsētā jauna ūdensvada un kanalizācijas ierīkošanai.

Lēmums tika pieņemts saskaņā ar 2017. gada 7. jūlijā pieņemtajiem Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku ) ierosinājuma un dzīvojamo māju īpašnieku iesniegumiem.

Šī gada pašvaldības budžetā šai aktivitātei ir iezīmēti 8000 eiro. Šogad iespēju saņemt pašvaldības atbalstu paspējušas izmantot trīs mājsaimniecības.

Atgādinām iedzīvotājiem, ka domes saistošie noteikumi paredz no jauna veidojamiem pieslēgumiem pašvaldības līdzfinansējumu 20 eiro apmērā par vienu garuma metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam, bet kopumā ne vairāk kā 400 eiro uz vienu mājsaimniecību.

Preiļu novada domes Tehniskās daļas vecākais kontrolieris Kristaps Určs pastāstīja, ka veidojas pozitīva tendence un katru gadu pieaug novada iedzīvotāju atsaucība pieteikto objektu skaita ziņā. Pateicoties saistošajiem noteikumiem, tiek atvieglota un uzlabota centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pakalpojuma pieejamība pašvaldības iedzīvotājiem, kā arī samazināts vides piesārņojums.

Preiļu novada dome atgādina, ka šī gada laikā – līdz 2020. gada 31. decembrim – iedzīvotājiem, kuriem īpašums atrodas Preiļu pilsētas, Līču ciema, Aizkalnes ciema, Saunas ciema un Pelēču ciema teritorijās un kuriem nav pieslēguma pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, ir nepieciešams reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas. To nosaka Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2019/04 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā”, kuri uzliek par pienākumu reģistrēt īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu, uzturēt to būvnormatīviem atbilstošā stāvoklī un veikt regulāru notekūdeņu un nosēdumu izvešanu.

Aicinām visus iedzīvotājus, kuriem šī tēma ir aktuāla, pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai un izbūvēt pieslēgumus jaunajiem centralizētajiem tīkliem. Sīkāka informācija un konsultācijas par iespējām saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, zvanot pa tālruni +371 65322766 vai rakstot e-pastu uz kristaps.urcs@preili.lv.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore