Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Preiļu novada dome, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/07 “Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma”, turpina informēt iedzīvotājus par iespēju izmantot līdzfinansējumu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai.

Kā liecina pašvaldībā apkopotā statistika, ar katru gadu pieaug novada iedzīvotāju atsaucība pieteikto objektu skaita ziņā. Preiļu novada domes Tehniskās daļas vecākais kontrolieris Kristaps Určs pavēstīja, ka aizvadītajā 2019. gadā pašvaldība ar domes lēmumu ir apstiprinājusi līdzfinansējumu 18 mājsaimniecībām par kopējo summu 6800 eiro, savukārt uz doto brīdi pieslēgums ir izbūvēts un līdzfinansējums ir izmaksāts 14 objektiem par kopējo summu 5200 eiro. Pērn Preiļu pilsētā ar domes lēmumu tika piešķirts līdzfinansējums 12 objektiem, savukārt pagastu teritorijā, konkrētāk Saunas pagastā, ar pašvaldības atbalstu izbūvēti jauni pieslēgumi 2 mājsaimniecībās.

Kopš saistošo noteikumu pieņemšanas brīža 2017. gadā, līdz šim brīdim kopā ir reģistrēts un ar domes lēmumu apstiprināts līdzfinansējums 61 objektam (mājsaimniecībai) par kopējo summu 27849,91 eiro, izmaksāts pašvaldības līdzfinansējums 40 mājsaimniecībām par kopējo summu 21509,91 eiro.

Domes saistošie noteikumi paredz no jauna veidojamiem pieslēgumiem pašvaldības līdzfinansējumu 20 eiro apmērā par vienu garuma metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam, bet ne vairāk kā 400 eiro par vienu pieslēgumu. Pateicoties saistošajiem noteikumiem, tiek atvieglota un uzlabota centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pakalpojuma pieejamība pašvaldības iedzīvotājiem, kā arī samazināts vides piesārņojums.

Preiļu novada dome atgādina, ka šī gada laikā – līdz 2020. gada 31. decembrim – iedzīvotājiem, kuriem īpašums atrodas Preiļu pilsētas, Līču ciema, Aizkalnes ciema, Saunas ciema un Pelēču ciema teritorijās un kuriem nav pieslēguma pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, ir nepieciešams reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas. To nosaka Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2019/04 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā”, kuri uzliek par pienākumu reģistrēt īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu, uzturēt to būvnormatīviem atbilstošā stāvoklī un veikt regulāru notekūdeņu un nosēdumu izvešanu.

Aicinām visus iedzīvotājus, kuriem šī tēma ir aktuāla, pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai un izbūvēt pieslēgumus jaunajiem centralizētajiem tīkliem! Sīkāka informācija un konsultācijas par iespējām saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, zvanot pa tālruni +371 65322766 vai rakstot e-pastu uz kristaps.urcs@preili.lv.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore