24. septembra domes sēdē deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu, ka pašvaldība apņemas sagatavot jaunveidojamā Preiļu novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu un piesakās valsts mērķdotācijai projekta izstrādei, atbilstoši 2020. gada 15. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 577 “Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei”.

Pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādes termiņš noteikts līdz 2021. gada 1. jūnijam, atbildīgā par lēmuma izpildi ir Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Klavdija Zarāne.

Sēdes laikā Klavdija Zarāne deputātus un klātesošos informēja, ka pašvaldībā norit darbs pie administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas. Līdz šim Preiļu novada pašvaldībai ir notikušas pārrunas un tikšanās ar apvienojamo pašvaldību vadību, lai diskutētu par dažādu jomu neskaidrajiem jautājumiem un iezīmētu kopīgās sadarbības formas. Tuvākajā laikā pašvaldībā darbu uzsāks arī iekšējā darba grupa, kas, piesaistot speciālistus no visiem apvienojamajiem novadiem, izskatīs iespējamos turpmākās darbības modeļus jaunizveidotajam novadam pa jomām.

Lai atbalstītu jauno pašvaldību izveidošanas procesu un veicinātu apvienojamo pašvaldību sadarbību pirms darbu uzsāk jaunievēlētās domes, mērķdotācija tiek piešķirta administratīvās struktūras izstrādei pašvaldībai, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2020. gada 1. janvāri. Vienam projektam pieejamais finansējums paredzēts līdz 18 750 eiro apmērā.

Projektā ir jāietver sekojoša informācija: apvienojamo pašvaldību iestāžu un struktūrvienību, kapitālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu, kā arī citu pašvaldības institūciju darbības raksturojums; jaunveidojamā novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību, kapitālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu, kā arī citu pašvaldības institūciju turpmākās darbības modelis jaunizveidotajā novadā un, ja nepieciešams, arī informācija par kapitālsabiedrību, biedrību, nodibinājumu un citu pašvaldības institūciju reorganizāciju; jaunizveidotā novada domes administrācijas pārvaldes modelis; jaunizveidotā novada pašvaldības nolikuma projekts.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore