Pašvaldībā Iedzīvotājiem

2021.–2027. gadā Eiropas Savienības investīcijas Latvijā novirzītas sešiem galvenajiem mērķiem, kas izvirzīti Eiropas līmenī:

  • Viedāka Eiropa – inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas - pētniecības un prasmju attīstīšana, atbalsts uzņēmējdarbībai, digitalizācijai un digitālajiem savienojumiem;
  • Zaļāka Eiropa – klimatneitralitāte, pielāgošanās klimata pārmaiņām un vides aizsardzība;
  • Ciešāk savienota Eiropa – droša, ilgtspējīga un pieejama transporta attīstība;
  • Sociāla un iekļaujoša Eiropa – vienlīdzīgas iespējas un piekļuve izglītībai, veselības aprūpei un darba tirgum, taisnīgi darba nosacījumi, sociālā aizsardzība un iekļaušana;
  • Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa – ilgtspējīga un līdzsvarota reģionu attīstība;
  • Pāreja uz klimatneitralitāti – ieguldījumus sociālo un vides seku mazināšanai visvairāk skartajos reģionos.

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam ietvaros pieejams finansējums reģionu uzņēmējdarbības atbalstīšanai, un šajos projektos paredzēts sakārtot un uzlabot infrastruktūru (ielas, ceļus, pievadceļus).

8. martā Preiļu novada pašvaldība ziņoja par gatavību ieguldīties novada infrastruktūras uzlabošanā un projektu īstenošanā sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem. Pašvaldības mājaslapā www.preili.lv un Facebook lapā tika publicēta informācija, aicinot atsaukties tos novada uzņēmējus, zemniekus, lauksaimniekus un citus saimnieciskās darbības veicējus, kuriem būtu aktuāla infrastruktūras attīstīšana, kas savukārt palīdzētu augt un attīstīties pašiem.

Uzņēmējiem atsaucoties uz pašvaldības aicinājumu sadarboties projektu īstenošanā, atbilstoši 17.10.2023. Ministru kabineta noteikumu Nr. 593 ”Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.3. pasākuma "Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku" īstenošanas noteikumi” nosacījumiem un termiņiem, ir sagatavoti un iesniegti divi projektu pieteikumi par kopējo Taisnīgas Pārkārtošanās Fonda finansējumu 4 146 552,74 EUR.

  • “Uzņēmējdarbības vides veicinošas publiskās infrastruktūras attīstība Preiļu pilsētā”, kas paredz  Kooperatīvās ielas pārbūvi - asfalta seguma atjaunošanu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošanu, apgaismojuma, ietves un veloceliņa izbūvi, kā arī siltumapgādes trases izbūvi; kopējās attiecināmās izmaksas  2 941 141,77 EUR apmērā, t. sk. PVN, no tiem TPF sastāda 2 499 970,50 EUR (85 %), sadarbības partneru (pašvaldības un SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”) kopējais finansējums sastāda 441 171,27 EUR (15 %). Pašvaldības līdzfinansējums sastāda 263 972,31 EUR (15 %) un priekšfinansējums 175 981,54 EUR (10 %), kopā 439 953,85 EUR.
  • “Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana Preiļu novadā”, kas paredz ceļa “Rušona – Siveriņa” pārbūvi (3,447 km); ceļa “Purmaļi – Lielie Anspoki” pārbūvi (1,21 km); Noliktavu ielas seguma atjaunošanu Preiļu pilsētā (0,260 km); Kurzemes ielas seguma atjaunošanu Preiļu pilsētā (0,120 km). Kopējās attiecināmās izmaksas 1 937 155,58 EUR apmērā, t. sk. PVN, no tiem TPF - 1 646 582,24 EUR (85 %), pašvaldības līdzfinansējums – 290 573,34 EUR (15 %)

Projektu ieceres atbilst Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam izvirzītajai ilgtermiņa prioritātei 1 “Efektīvi un inovatīvi uzņēmumi”, vidēja termiņa prioritātei 1 “Ekonomiskās aktivitātes paaugstināšana un vietas potenciāla vieda izmantošana”, 1.1. rīcības virzienam “Uzlabot esošās uzņēmējdarbības infrastruktūras kvalitāti un pieejamību uzņēmumu izaugsmei”, rīcībai 2 “Pašvaldības koplietošanas infrastruktūras attīstība”, investīciju plāna projektam nr. 13. “Kooperatīva ielas pārbūve un lietus ūdeņu kanalizācijas un siltumtrases izbūve uzņēmējdarbības publiskās infrastruktūras attīstībai”, kā arī 1.1.1. uzdevumam “Attīstīt publisko atbalsta infrastruktūru uzņēmējdarbības atbalstam dažādās ražošanas, pakalpojumu un tirdzniecības nozarēs, t. sk. sakārtojot degradētās teritorijas”, investīciju plāna projektam nr. 10.1. “Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana Preiļu novadā”.

6.1.1.3. pasākuma "Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku" ietvaros plānota arī projektu iesniegumu otrā atlases kārta.

Tāpat arī Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.1. pasākuma "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" ietvaros atbalstāmas darbības komercdarbības publiskās infrastruktūras attīstībai un pieejamībai pilsētu funkcionālajās teritorijās saskaņā ar pašvaldības attīstības programmā noteikto. Atbilstoši 16.01.2024. MK Nr. 55, 5.1.1.1. pasākums plānots trīs projektu iesniegumu atlases kārtās.

Ņemot vērā pašvaldības sadarbību ar uzņēmējiem projekta iesniegumu sagatavošanā pirmajai kārtai un izteiktajām iniciatīvām, Preiļu novada pašvaldība turpina darbu pie projektu iesniegumu sagatavošanas.

2024. gada 30. maijā Preiļu novada dome nolēma apstiprināt (protokols Nr. 6, 27.§) atlases kritērijus uzņēmējdarbības vides veicinošas infrastruktūras projektiem, kas nepieciešami, lai veiktu prioritāri atbalstāmo publiskās infrastruktūras objektu (pašvaldības ceļi, ielas) atlasi. Apstiprinātie atlases kritēriji pieejami ŠEIT.

Aicinām iepazīties ar atlases kritērijiem un atsaukties tos Preiļu novada uzņēmējus, zemniekus, lauksaimniekus, visus citus saimnieciskās darbības veicējus, kuriem būtu aktuāla publiskās infrastruktūras attīstīšana un uzņēmējdarbības vides uzlabošana. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie vecākās komercdarbības speciālistes Kristīnes Cīmanes, tālr. +371 22466108, e-pasta adrese kristine.cimane@preili.lv.

Informāciju sagatavoja

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļa