Veselība Sabiedrībā Iedzīvotājiem

Ceturtdien, 17. decembrī, plkst.12.30 tiešsaistē norisināsies Pasaules Bankas Ziņojuma par Latvijas invaliditātes sistēmu atvēršanas pasākums.

Ziņojuma atvēršana ir noslēdzošais posms plašam Latvijas invaliditātes sistēmas vērtējumam, ko laikā  no 2019.gada augusta līdz šim brīdim veica Pasaules Bankas eksperti un konsultanti sadarbībā ar vietējiem Latvijas invaliditātes jomas speciālistiem. Šis ir pirmais šāda vēriena dokuments par invaliditātes sistēmu Latvijā.

Ziņojumā sniegtās rekomendācijas tiks iekļautas Latvijas rīcības plānā ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanai 2021.-2023.gadam. Ieteikumi tiks izmantoti arī personu ar invaliditāti nodarbinātības atbalsta pasākumu pilnveidei. Piemēram, plānots padarīt subsīdiju atbalsta mehānismu taisnīgāku un efektīvāku, diferencējot subsīdiju apmēru atkarībā no invaliditātes smaguma, tādējādi sasaistot invaliditātes jeb funkcionēšanas novērtējumu ar nodarbinātības atbalstu. Tāpat ziņojumā sniegts ieteikums, ka personas funkcionēšanas spēju novērtējumam jābūt kā pastāvīgai invaliditātes noteikšanas procesa sastāvdaļai, arvien lielāku nozīmi piešķirot tieši funkcionēšanas spēju un vajadzību novērtējumam, nevis konkrētajai diagnozei. Vienlaikus uzsvērts, ka nepieciešams uz pierādījumiem balstīts algoritms invaliditātes smaguma pakāpes noteikšanā.

Cilvēku ar invaliditāti iekļaušana sabiedrībā, īpaši darba tirgū, ir viena no Labklājības ministrijas prioritātēm, tādēļ vērtējumā balstītas rekomendācijas gan attiecībā uz invaliditātes novērtēšanas algoritmiem, gan atbalsta pasākumiem (piem., tehniskie palīglīdzekļi, veselības aprūpes pakalpojumi, sociālie pakalpojumi, atbalsts darba vietā, profesionālā rehabilitācija u.c.) būs ļoti noderīgas turpmākajā darbā.

Projekta «Invaliditātes politika un invaliditātes noteikšanas sistēma Latvijā» ietvaros joprojām tiek turpināta viena no aktivitātēm – pilotpētījums invaliditātes novērtēšanai, izmantojot starptautiski atzītu metodoloģiju, proti, Pasaules Veselības Organizācijas Invaliditātes Novērtēšanas sarakstu WHODAS 2.0. Pilotpētījuma laikā klienti, kuri iesniedz dokumentus invaliditātes ekspertīzei, tiek aicināti brīvprātīgi piedalīties aptaujā, kuras laikā pētnieks uzdod jautājumus par to, kā veselības traucējumi ietekmē personas funkcionēšanas spējas (piemēram, pārvietošanos, pašaprūpi, ikdienas darbus u.c.). Pētījuma laikā tiks veiktas ap 2000 intervijām un datus anonīmā veidā analizēs Pasaules Bankas datu analītiķi, sniedzot priekšlikumus turpmākai invaliditātes noteikšanas metodoloģijas uzlabošanai.

Sīkāka informācija VDEĀVK mājas lapā.

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, +371 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv