Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts “Parks without borders” Nr. LV-RU-023.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli  atbalsta  vienotas  pārrobežu  attīstības  aktivitātes  ar  mērķi uzlabot  reģionu konkurētspēju,  izmantojot  to potenciālu  un  atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa irwww.latruscbc.eu

No 23. līdz 25. septembrim projekta “Parki bez robežām” partneris Preiļu novada pašvaldība viesojās pie projekta vadošā partnera – Gulbenes novada pašvaldības. Kopīgā sanāksme tika plānota, lai tiktos visi projektā iesaistītie partneri – Gulbenes, Preiļu, Daugavpils novadu pašvaldības, Pleskavas rajona administrācija, Porhovas rajona administrācija, Veļikije Luki pilsētas administrācija un Kuņjas rajona administrācija, lai apspriestu tālākās rīcības un aktivitātes projektā.

Pirmajā tikšanās dienā projekta dalībniekus uzrunāja Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs, tad katrs partneris iepazīstināja ar plānotajiem darbiem savā pašvaldībā, norādot un pastāstot par parku, kas tiks sakārtots un pilnveidots.

24. septembrī projekta dalībniekiem tika plānota pieredzes apmaiņas vizīte uz Preiļiem un Daugavpili.

Preiļos partneri iepazinās ar Preiļu muižas kompleksu un parku, tā darbību, apmeklēja parkā tās vietas, kas ar projekta aktivitāšu palīdzību paredzētas uzlabot. Kā arī tika iepazīstināts ar vēsturisko un skaisto arhitektūras pērli – Preiļu pili. Par tās rekonstrukcijas darbībām pastāstīja būvnieks, kas šobrīd veic pils rekonstrukcijas 2. kārtas būvdarbus.

25. septembrī abu valstu partneri tikās ar Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas ekspertiem, lai diskutētu un praktiski darbotos jautājumos gan par parku tematiku, gan par to, cik liela nozīme ir zaļajām teritorijām pilsētās.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

S.Čingule-Vinogradova
Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja