Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Lai koku ciršana noritētu atbilstoši normatīvajiem aktiem, šo procesu koordinē un uzrauga Preiļu novada pašvaldības Koku vērtēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija). Tā darbojas, ievērojot Ministru kabineta (MK) noteikumus Nr. 309 "Noteikumi par koka ciršanu ārpus meža" un Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2022/16 “Par koku ciršanu ārpus meža Preiļu novadā”.

Ja nepieciešams atbrīvoties no kāda traucējoša koka, sakopt koku vainagus vai likvidēt apaugumu lauksaimniecības zemēs, jāvēršas ar iesniegumu pašvaldībā. Iesnieguma veidlapa pieejama Preiļu novada pašvaldības mājaslapā ŠEIT (iesniegums koku ciršanai ārpus meža zemes Preiļu novada administratīvajā teritorijā). Pieteikumu koku ciršanai var iesniegt jebkurā pagasta pārvaldē vai novada pašvaldībā Raiņa bulvārī 19, Preiļos, Preiļu novadā. Iesniegumu var iesniegt ne tikai klātienē Preiļu novada pašvaldībā, bet arī, elektroniski parakstītu, iesūtīt uz e-pasta adresi dome@preili.lv, vēl iesniegumu var iesniegt, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv.

Pēc iesnieguma saņemšanas, Preiļu novada lauku teritorijās attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs vai Preiļu pilsētas teritorijā Komisijas pārstāvji dodas apsekot attiecīgos kokus dabā, lai pārliecinātos, ka īpašnieka plānotie darbi ir nepieciešami un pamatoti.

Ja koka apkārtmērs pārsniedz MK noteikumos Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" noteiktos izmērus, pirms koka ciršanas atļaujas izsniegšanas zaļumsaimniecības komisija lūdz Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par koka nociršanu vai saglabāšanu.

Savukārt, ja koks atrodas kultūrvēsturiska objekta teritorijā vai tā aizsargzonā, Komisija pirms koka ciršanas atļaujas izsniegšanas lūdz Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes lēmumu par koka nociršanu, jo tas ietilpst kultūrvēsturiska objekta ainaviskajā vērtībā.

Koka nociršana privātīpašumā vai kopīpašumā bez koka ciršanas atļaujas saņemšanas vai tīša, ļaunprātīga koka bojāšana ir pārkāpums, par ko tiek piemērota kompensācija par koka zaudējumu un naudas sods. Par koka nociršanu privātīpašumā bez koka ciršanas atļaujas un ko veic īpašumam nepiederoša persona, iestājas kriminālatbildība un par notikušo jāziņo Valsts policijai.

2023. gadā pašvaldības Koku vērtēšanas komisija izskatīja 86 dažādus iesniegumus, kopumā izdoti 66 lēmumi un izsniegtas 20 atbildes vēstules, notikušas divas sabiedriskās apspriešanas, pieprasīts un saņemts 31 atzinums no atbildīgajām iestādēm, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"  2., 4.11, 9., 18., 19. pantiem.

2023. gadā zaudējumu atlīdzība piemērota trīs personām un pašvaldības budžetā iekasēti 459,61 EUR.

Pašvaldība 2023. gada rudenī dāvinājusi 21 Parasto liepu konteinerstādu nekustamā īpašuma “Liepkalni” īpašniecei, koku iestādīšanai Galēnu pagasta zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 7648 003 0018, valsts vietējā autoceļa V595 posma Viļāni–Maltas Trūpi–Lomi virsmas rekonstrukcijas darbu rezultātā nozāģēto koku rindas tuvumā.

Stādīšanas akcijā "Laimes koki" 2023. gadā Pasaules talkas ietvaros Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas darbinieku organizētājā talkā Galēnu pagastā tika iestādīta liepu aleja gar pašvaldības autoceļu Maltas Trūpu kapi–Briškas.

Koki ir viena no būtiskākajām dabas bagātībām. Pirms izlemt par labu koku ciršanai, aicinām iepazīsties ar ietekmi uz vidi un iespējām veicināt jaunu koku stādīšanu, tādējādi attīstot ilgtspējīgu un veselīgu vidi. Jauni koki piedāvā daudzus ieguvumus, tostarp:

  • veicina ekosistēmas daudzveidību, piedāvājot jaunus dzīves apstākļus dzīvniekiem un augiem,
  • spēj absorbēt lielu daudzumu oglekļa dioksīda, palīdzot mazināt klimata pārmaiņas,
  • sniedz estētisku pievienoto vērtību apkārtējam apvidum, piepildot to ar krāsām un dzīvību,
  • uzlabo gaisa kvalitāti, absorbējot piesārņojumu, un var palīdzēt attīrīt ūdeni.

Preiļu novada pašvaldība aicina ikvienu domāt par vides ilgtspēju, lai kopā mēs varētu radīt pozitīvu ietekmi uz mūsu novadu, valsti un pasauli kopumā. Ja katrs no mums sakops un rūpēsies par savu zemes kvadrātmetru, pasaule kopumā kļūs videi draudzīgāka! Saudzēsim vidi mums apkārt!

Informāciju sagatavoja

Inese Jakovele

Vides pārvaldības vecākā speciāliste - 222.kabinets
inese.jakovele [at] preili.lv