Preiļu novada pašvaldība ir uzsākusi Interreg V-A pārrobežu sadarbības programmas Latvija-Lietuva projektu Nr. LLI-539 „Amatniecība kā tūrisma produkts bez robežām” (Craftsmanship as Tourism Product without Borders/Tour de Crafts”).

Projekta mērķis ir veicināt tradicionālo amatniecības prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un attīstot to kā kopīgu Latvijas un Lietuvas pārrobežu teritorijas kultūrvēsturisko mantojumu un veidojot kopīgu tūrisma produktu. Tas būs vērsts uz amatniecības nozari un vietējiem amatniekiem, māksliniekiem kā vietējā kultūras mantojuma tradīciju saglabātājiem Latgales un Zemgales reģionos Latvijā un Lietuvā – Utenas un Panevēžas apgabalos.

Projekts attīstīs kopīgus amatniecības tūrisma produktus – Tour de Crafts, veicinot zaļo/ekoloģisko un kultūras tūrismu, balstoties uz jau esošajām kultūras, dabas mantojuma vietām Latvijā – Preiļu muižas kompleksu, Balvu muižu, Dobeli un Lietuvā – Anīkšču inkubatoru-mākslas studiju un Upītes amatniecības centru. Plānots piedāvāt jaunus, savstarpēji saistītus amatniecības produktus/pakalpojumus, kas piesaistītu tūristus ar vismaz 2 dienu ilgu uzturēšanos vienā vietā, kā arī radītu interesi apmeklēt citas projektā norādītās vietas ar papildu pieredzi amatniecības jomā. Tiks organizēti prasmju veicināšanas pasākumi – teorētiskās apmācības un radošās darbnīcas amatniekiem/ māksliniekiem interesentiem 6 partneru vietās, radot kopīgus produktus un veidojot zīmolu kopā ar digitālo aktivitāšu attīstību, kā arī uzlabojot infrastruktūru un aprīkojumu. Izstrādātais tūrisma produkts Tour de Crafts tiks reklamēts, izmantojot īpaši izstrādātu tīmekļa vietni un mārketinga aktivitātes.

Projekta īstenošanā iesaistījušies 6 partneri: vadošais projekta partneris – Latgales plānošanas reģions, pārējie Latvijas partneri: Preiļu novada dome, Balvu novada pašvaldība, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības centrs, bet Lietuvā: Anīkšču inkubators-mākslas studija un Panevēžas pilsētas pašvaldība.

Kopējās projekta izmaksas ir 816 946,71 eiro, tai skaitā 85% jeb 694 404,70 eiro ir pārrobežu programmas (Eiropas Reģionālās attīstības fonda) finansējums un 15% jeb 122 542,01 eiro nacionālo valstu finansējums.

Preiļu novada pašvaldības plānotais finansējums projekta aktivitāšu īstenošanai ir 230 396,00 eiro, t.sk. 195 836,60 eiro no pārrobežu programmas un 34 559,40 eiro pašvaldības finansējums. Galvenās projekta aktivitātes: Preiļu muižas kompleksā ietilpstošās Preiļu pils 2.stāva daļēja renovācija un interaktīvas izstādes izveidošana par amatniecību ar inovatīvu 5 dimensiju (5D) aprīkojumu, kā arī amatnieku/ mākslinieku piedalīšanās dažādās apmācībās/ radošajās darbnīcās Latvijā un Lietuvā.

Projekta īstenošanas periods: 24 mēneši no 2020.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 30.jūnijam. Detalizētāka informācija par projektu: www.latlit.eu/lli-539-tour-de-crafts/

Elita Jermolajeva,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja