Muzejos

6.-7. jūnijā Lietuvā, Panevēžā norisinājās Eiropas kaimiņattiecību instrumenta pārrobežu sadarbības programmas projekta “Museum 2020” “Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību” starptautisks muzeju simpozijs.

Projekta mērķis bija izveidot pārrobežu sadarbības platformu, radot nosacījumus, lai nodrošinātu arvien lielāku tūristu un apmeklētāju interesi par kultūrvēsturisko mantojumu pierobežas teritorijā. Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes uzlaboja muzeju un to ekspozīciju pievilcību, stiprināja muzeju speciālistu zināšanas par digitālajām kompetencēm un kultūras mantojuma popularizēšanu, veicināja skolēnu dalību muzeju aktivitātes.

Pašreizējās ģeopolitiskās situācijas apstākļos projektu noslēdza divi sadarbības partneri: Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs un Panevēžas novadpētniecības muzejs.

Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejam projekta ietvaros izveidota mobilā aplikācija un interaktīvā spēle, iegādāts tehnoloģiju aprīkojums, izstrādāta E-rokasgrāmata “Muzejs 2025”, notikušas apmācības muzeju speciālistiem par digitālām kompetencēm un par moderno tehnoloģiju pielietojumu muzejos un citas aktivitātes.

Simpozija laikā tika iepazītas Panevēžas muzejā īstenotās aktivitātes. Ir tapusi jauna muzeja ekspozīcija par emigrācijas tēmu “Aizbraukt? Palikt? Atgriezties?” Panevēžas novadā 20. un 21. gs. Cilvēku emocionālie likteņstāsti tiek atklāti laikmetīgā, inovatīvā ekspozīcijā un tās kopīgais vēstījums ir laikā un cēloņsakarībās organizēts reālu notikumu attēlojums. Ekspozīcijas dizains balstīts nevis objektos, bet idejā, kas palīdz sociālajā komunikācijā un tā ir atvērta kvalitatīvai laika pavadīšanai arī bērniem un jauniešiem.

Tāpat arī notika iepazīšanās ar muzeja izglītojošo programmu klasēm (dabas, nacionālo ēdienu, etnogrāfijas) un tikšanās ar papīra, koka, metāla restauratoriem viņu darbnīcās. Notika sarunas par kopīgu restaurācijas projektu īstenošanu tuvākajā nākotnē.

Nevienu neatstāja vienaldzīgu grandiozā Panevēžas Mākslas galerija ar laikmetīgās mākslas, it sevišķi keramikas izstādēm. Skatīts tika arī ikgadējo, starptautisko keramikas plenēru dalībnieku galerijai dāvāto darbu krājums.

Bija arī iespēja redzēt, kā top Lietuvā iecienītā mākslinieka Pragiedruliai mākslas telpa sešu stāvu augstumā ar vismodernāko aprīkojumu izstādēm un ekspozīcijām.

Simpozija laikā notika komunicēšana, mācīšanās un iepazīšanās ar Viļņas Nacionālā muzeja direktores, Latvijas domnīcas Creative museum speciālistu prezentācijām par muzeju komunikācijas nozīmību, par to, kas ir moderns un inovatīvs nākotnes muzejs un kādas ir pārrobežu sadarbības iespējas muzejos.

Panevēžas un Preiļu muzeja sadarbība turpināsies, jo iestrādes ekspozīciju izveidē, pētniecībā, restaurācijā, izglītojošo programmu izveidē ir nopietnas. Atliek turpināt Latvijas un Lietuvas muzeju kopdarbību projektos.

Galvenie projekta sasniegumi Latvijas pusē ir sekojoši:

  • Moderno tehnoloģiju aprīkojuma iegāde Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam;
  • E-rokasgrāmatas izveide “Muzejs 2025”;
  • Projekta reklāmas video un muzeja mobilās aplikācijas izveide, interaktīvās spēles izstrāde;
  • Jaunas muzeja izglītojošās programmas skolēniem “Dzīvā vēstures klase” izveide Preiļu 1. pamatskolā;
  • Semināru organizēšanas muzeju speciālistiem;
  • Starptautisku ielu muzeju festivālu organizēšana u. c.

Kopējās projekta izmaksas ir 367 864,64 EUR, no kuriem 90 % jeb 331 078,17 EUR veido Eiropas Savienības (ES) finansējums, 10 % projekta partneru līdzfinansējums.

Preiļu novada pašvaldības plānotais finansējums projekta aktivitāšu īstenošanai ir 132 516,19 EUR, t. sk. 119 264,57 EUR veido ES finansējums un 13 251,62 EUR pašvaldības un Latvijas valsts finansējums.

Projekta īstenošanas periods: 37 mēneši (01.06.2020.–30.06.2023.).

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu, Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros īstenotā un Eiropas Savienības finansētā projekta Museum 2020” ietvaros.                                               

Par tā saturu pilnībā ir atbildīga Preiļu novada pašvaldība un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Detalizētāka informācija par projektu atrodama: www.preili.lv

Finansē Eiropas Savienība

Informāciju sagatavoja

Ināra Gražule

Galvenais krājuma glabātājs
inara.grazule [at] preili.lv