Šī gada 11. oktobrī starp VA Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Preiļu novada domi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1 aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011. Vienošanās ietvaros tiks īstenots projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā”.

Projekta ietvaros Prīkuļu ciematā paredzēta: artēziskās akas rekonstrukcija, esošo ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija (2 165 m garumā), jaunu bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūve un vecās stacijas demontāža, jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve, kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija (125 m) un jaunu pašteces cauruļvadu izbūve (2 635 m).

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 307 740,00 lati, no tām 261 579,00 finansē Eiropas Savienība, 46 161,00 tiek segta no pašvaldības līdzekļiem.

Aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000″ mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas – kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.

Projektu realizācijas rezultātā Prīkuļu ciematā tiks uzlabota ūdensapgādes kvalitāte, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitāte, kā arī tiks paplašināta gan ūdensapgādes, gan notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība.

Sīkākai informācijai:

Zigmārs Erts
Attīstības daļas vadītājs
talr. +371 65322766; e-pasts: zigmars.erts@preili.lv


Projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Preiļu novada dome.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!