Iedzīvotājiem

Zemkopības ministrija (turpmāk – ministrija) informē, ka š.g. 1.maijā stājas spēkā Ministru kabineta 30.03.2020. noteikumi Nr. 173 “Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai” (turpmāk – noteikumi).

Noteikumi nosaka kārtību, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai (turpmāk – marķētā dīzeļdegviela), kas tiek izmantota zvejas kuģos ar dīzeļdegvielas dzinējiem, kas paredzēti zvejniecībai iekšējos ūdeņos un jūras piekrastes ūdeņos. Tāpat noteikumi nosaka marķētās dīzeļdegvielas patēriņa limitus kalendāra gadā un marķētās dīzeļdegvielas iegādes kārtību, kā arī kārtību, kādā administrē samazināto akcīzes nodokļa likmi un kādā atmaksā akcīzes nodokli par iegādāto marķēto dīzeļdegvielu izmantošanai kuģiem piekrastes ūdeņos.

Tiesības iegādāties marķēto dīzeļdegvielu piešķirtas tikai tādam zvejniekam, kas ir saņēmis atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā un ir noslēdzis rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu ar pašvaldību par zveju Baltijas jūras, Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos vai iekšējos ūdeņos un marķēto dīzeļdegvielu izmanto kuģos ar dīzeļdegvielas dzinējiem zvejai iekšējos vai piekrastes ūdeņos. Turklāt noteikumos noteikts, ka tiesības iegādāties marķēto dīzeļdegvielu nepiešķir, ja zvejnieks iegādājas dīzeļdegvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu.

Ņemot vērā noteikumu pieņemšanas termiņu, Ministrija vērš uzmanību, ka 2020.gadā pieteikšanās uz marķētās dīzeļdegvielas saņemšanu  un Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas termiņi, kā arī marķētās dīzeļdegvielas kopējais, par 2020.gadu aprēķināmais daudzums, atšķiras no noteikumos noteiktās kārtības, kas paredzēta pilnam zvejas gadam.

Lai saņemtu tiesības iegādāties marķēto dīzeļdegvielu 2020.gadā, zvejnieks, kurš atbilst noteikumos norādītājiem nosacījumiem, no š.g. 1.maija līdz 1.jūnijam Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) iesniedz iesniegumu un pievieno atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, ar pašvaldību noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu, kurā ir norādīts zvejniekam attiecīgajā gadā iedalītais zvejas rīku limits.

Lauku atbalsta dienests izvērtē zvejnieku iesniegtos iesniegumus, tajos norādītās informācijas atbilstību noteikumos noteiktajām prasībām, aprēķina marķētās dīzeļdegvielas kopējo daudzumu kalendārajam gadam saskaņā ar noteikumu projekta 2. pielikumā noteiktajiem marķētās dīzeļdegvielas limitiem, t.i. reizinot zvejniekam rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolā kalendāra gadam piešķirto zvejas rīku daudzumu vai zivju tīklu garumu (iekšējos ūdeņos) ar marķētās dīzeļdegvielas kalendāra gada limitu attiecīgajam zvejas rīka veidam.

Saskaņā ar noteikumiem, Lauku atbalsta dienests 2020.gadā iesniegumā norādīto informāciju izvērtē un lēmumu par tiesībām iegādāties marķēto dīzeļdegvielu pieņem līdz š.g. 1.jūlijam. Ministrija norāda, ka zvejnieks ir tiesīgs iegādāties marķēto dīzeļdegvielu tikai tad, kad ir saņēmis Lauku atbalsta dienesta lēmumu, ar kuru zvejniekam ir piešķirtas tiesības iegādāties marķēto dīzeļdegvielu un norādīts marķētās dīzeļdegvielas daudzumu, ko zvejnieks ir tiesīgs iegādāties kārtējā gadā.

Atkārtoti tiek vērsta uzmanība uz to, ka samazinātā akcīzes nodokļa likme tiks atmaksāta tikai par marķēto dīzeļdegvielu, kas iegādāta izmantošanai kuģiem jūras piekrastes ūdeņos. Atmaksā tiks veikta ‘’automātiski’’ izmantojot vienotajā datubāzē esošos datus par zvejniekam realizēto marķētās dīzeļdegvielas daudzumu un samaksāto akcīzes nodokļa summu konkrētajā kalendāra gadā sadalījumā pa izmantošanas mērķiem. Valsts ieņēmumu dienests par katru zvejnieku, kurš marķēto dīzeļdegvielu ir iegādājies izmantošanai zvejniecībā jūras piekrastes ūdeņos un kalendāra gadā nav iegādājies dīzeļdegvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu (saskaņā ar normatīvajiem aktiem akcīzes nodokļa piemērošanas jomā), līdz nākamā gada 1. aprīlim pieņem lēmumu par akcīzes nodokļa atmaksu un pēc tam atmaksā zvejnieka kalendāra gada laikā samaksāto likmi zvejnieka norādītajā bankas kontā.

Vienlaikus Ministrija aicina Zvejniekus pirms degvielas iegādes sazināties ar degvielas uzpildes staciju (DUS), lai noskaidrotu, vai konkrētajā DUS var iegādāties marķēto degvielu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā par EPS izmantošanu aicinām zvejniekus sazināties ar Lauku atbalsta dienestu.

Klientu apkalpošanas daļa: +371 67095000
Lietotāja bloķēšana un atbloķēšana: +371 67027885
e-pasts: eps@lad.gov.lv; akcize@lad.gov.lv