Preiļu novadā Pašvaldībā

Pamatojoties uz apvienojamo Preiļu novada domes, Aglonas novada domes, Riebiņu novada domes un Vārkavas novada domes deputātu kopsapulces 2020. gada 20. novembra lēmumu “Par Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas izveidošanu 2021. gada pašvaldību vēlēšanām” (protokols Nr.1, 1.§), tiek izsludināts apvienotā Preiļu novada vēlēšanu komisijas locekļu, arī komisijas priekšsēdētāja, kandidātu pieteikšanas termiņš no 2020. gada 20. novembra līdz 2020. gada 29. novembrim. 2021.gada jaunveidojamā Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas (turpmāk – Komisija) sastāvā ir 7 locekļi.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus novada Vēlēšanu komisijā ir:

  • reģistrētajām politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošajām vadības institūcijām;
  • Preiļu novada, Aglonas novada, Riebiņu novada un Vārkavas novada domes deputātiem;
  • vēlētāju grupām (ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem).

Par vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt ikvienu Latvijas pilsoni:

  • kurš prot latviešu valodu;
  • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  • kurš nav Saeimas vai Preiļu novada, Aglonas novada, Riebiņu novada un Vārkavas novada domes deputāts.

Pieteikumā norādāmas ziņas saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 8. pantu: vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk.

Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Aizpildītus Komisijas kandidātu pieteikumus iesniedz Preiļu novada domei, nosūtot uz e-pasta adresi dome@preili.lv ar norādi „Pieteikums Preiļu novada pašvaldību vēlēšanu komisijai “ līdz 2020. gada 29. novembrim.