Pašvaldībā

Preiļu novada domes kārtējā sēdē 27. augustā par Preiļu novada bāriņtiesas locekli uz bāriņtiesas locekles Sintijas Trubiņas prombūtnes laiku tika ievēlēta Līvija Pastare.

Bāriņtiesas likuma 10. panta otrajā daļā ir noteiktas prasības, kurām jāatbilst personai, kura ieņem bāriņtiesas locekļa amatu. Izvērtējot pretendentu pieteikumus, Līvijas Pastares kandidatūra pilnībā atbilst likumā noteiktajam. Bāriņtiesas locekļa kandidātei ir apgūta speciālā programma 80 stundu apjomā un kas atļauj strādāt bāriņtiesā līdz 2021. gada 1. janvārim, kad stājas spēkā jaunās prasības bāriņtiesu darbinieku izglītībai. L. Pastarei ir arī desmit gadu darba pieredze bāriņtiesas darbā – no 2009. gada līdz 2019. gadam viņa bija Preiļu novada bāriņtiesas locekle, pēc izglītības Līvija Pastare ir pasniedzēja – iegūts profesionālais maģistra grāds specialitātē. Bez tam L. Pastare ir apguvusi speciālo apmācības programmu Bāriņtiesas locekļiem, priekšsēdētājiem un priekšsēdētāja vietniekiem ne mazāk kā 150 stundu apjomā, ir arī pieredze Bāriņtiesas apliecinājumu izdarīšanā.

Uz Preiļu novada domes aicinājumu pieteikties bāriņtiesas locekļa amatam interesi izrādīja un dokumentus iesniedza astoņi pretendenti, no kuriem tikai viena – Līvijas Pastares – kandidatūra atbilda likumā noteiktajām prasībām.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 26. punktu, bāriņtiesas locekļus ievēlē pašvaldības dome un saskaņā ar 2006. gada 19. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi” 4. punktu bāriņtiesas locekļu pilnvaru termiņš sākas pēc viņu ievēlēšanas, ja pašvaldība dome nav noteikusi citu termiņu.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste