Pašvaldībā Autoceļi

2022. gadā Preiļu novada pašvaldība strādājusi pārsvarā pie apvienoto novadu prioritāro ceļu sakārtošanas, kā arī iesākto ceļu remonta projektu realizācijas. Tieši tāpat kā uzņēmumi arī pašvaldība šobrīd apkopo datus gada pārskatam. Atskaite par paveikto un ceļa fondu izlietojumu tiks sagatavota līdz 2023. gada aprīlim.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6. pantu,  Preiļu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību (Preiļu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novadu) institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja un 2022. gadā strādāja ar prioritārajiem ceļu sarakstiem, kurus bija apstiprinājušas bijušo novadu pašvaldības, t. sk. tika pabeigti iesāktie investīciju projekti šo autoceļu pārbūvei.

Ikdienas uzturēšanas darbi tiek nodrošināti saskaņā ar 2021. gada 7. janvāra MK noteikumos Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” noteikto kārtību. Šobrīd tiek strādāts pie autoceļu izvērtējuma kritēriju noteikšanas:

  • Novada pašvaldības grants ceļu un ielu pārbūve iekļauta pašvaldības plānošanas dokumentos
  • Pašvaldības autoceļa tehniskā stāvokļa (t. sk. pakalpojumu pieejamība) izvērtējums;
  • Pašvaldības autoceļa noslodze/intensitāte;
  • Uzņēmumu ekonomiskā aktivitāte/uzņēmumos nodarbināto skaits/Lauksaimniecībā izmantojamo zemju (LIZ) platības, pie kurām piekļūšanai izmanto ceļu (ha);
  • Pašvaldības autoceļš nodrošina sabiedriskā transporta un skolēnu autobusu kustību;
  • Pašvaldības autoceļš nodrošina savienojumu ar citiem vienādas vai augstākas nozīmes autoceļiem;
  • Pašvaldības autoceļš nodrošina piekļuvi valsts/pašvaldības nozīmes infrastruktūras, militāriem, kultūras un tūrisma vai citiem valstij stratēģiski svarīgiem objektiem.

Lūdzam iedzīvotājus iepazīties un sniegt priekšlikumus līdz 10.01.2023., sūtot tos uz e-pasta adresi dome@preili.lv.

Kritēriji tiks izskatīti infrastruktūras un novada attīstības komitejā, virzīti izskatīšanai un apstiprināšanai uz domes sēdi 2023. gada janvārī. Pēc apstiprinātajiem kritērijiem tiks vērtēti ceļi un ielas Preiļu novadā. Tāpat paredzēts, ka tiks organizētas sapulces katrā pagastā, kurās iedzīvotāji būs aicināti izteikt savu viedokli par prioritārajiem ceļiem.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa