Pašvaldībā

Pārskatot pašvaldības lietošanā esošās zemes nomas līgumus, kas pārņemti pēc administratīvi teritoriālās reformas no iepriekšējām pašvaldībām (Aglonas, Riebiņu, Vārkavas novadiem), konstatēts, ka pašvaldības teritorijā ir 276 pašvaldības zemes vienības, par kurām noslēgti nomas līgumi ar personām, kurām zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās, jo zeme likumā noteiktajā termiņā nav izpirkta, un ir izmantotas zemes nomas pirmtiesības, paredzot nomas maksu 0,5 % no kadastrālās vērtības gadā. 30 nomniekiem šis nomas maksas apmērs ir zemāks par 1,00 eiro gadā, vairāk kā 100 nomniekiem nomas maksas apmērs gadā ir zemāks par 5 eiro. Tādēļ pašvaldības interesēs ir lietderīgi noteikt minimālo nomas maksu gadā, lai pašvaldībai kā iznomātājam nerastos zaudējumi, kas saistīti ar tās valdījumā esošo zemesgabalu iznomāšanu.

Iznomājot pašvaldības lietošanā esošu zemi, nomas maksai jāsedz nomas līguma sagatavošanas, noslēgšanas, uzturēšanas un administrēšanas izmaksas. Pamatojoties uz Preiļu novada domes 2023. gada 28. februāra lēmumu (protokols Nr. 3; 17.§) no šī gada 1. aprīļa noteikta minimālā zemes nomas maksa ir 28,00 eiro apmērā gadā (plus pievienotās vērtības nodoklis) par vienā nomas līgumā paredzēto zemi. Maksas apmēra noteikšanā ņemti vērā VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un Latvijas Pašvaldību savienības izmaksu aprēķini nomas līguma sagatavošanai, noslēgšanai, uzturēšanai un administrēšanai.

Minimālā nomas maksa neattieksies uz mazdārziņu nomas līgumiem, kā arī nomas līgumiem, kuros nomas maksa noteikta saskaņā ar pašvaldībā apstiprināto cenrādi.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Juridiskā un iepirkumu daļa