Preiļu novadā Iedzīvotājiem

Preiļu novada pašvaldība informē, ka Preiļu novadā ir 212,17 ha zemes platības, kas invadētas ar latvāni (Sosnovska latvānis), tas sastāda 8,52 % no visas Latgales teritorijas un 1,92 % no visas Latvijas teritorijas, kas invadēta ar latvāni. Preiļu novadā šis augs ir plaši izplatījies pamestās zemēs, lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, kā arī urbanizētos apgabalos, atklātās platībās, krūmos, mežos, gar elektrolīnijām, gāzes vadiem, ceļmalās, gar dzelzceļu, grāvmalās ap upēm un cita veida ūdenstilpēm, ar kuru palīdzību augs efektīvi spēj izplatīt sēklas plašā teritorijā. Strauju izplatību veicina lielais sēklu daudzums, cilvēka tīša un netīša darbība, satiksme, augsnes pārvietošana, dzīvnieki un putni.

Viens no izplatības ceļiem ir mežistrādes un ceļu būves tehnika, kas strādā vietās, kur notikusi latvāņu izplatība. Pārvedot ar tehniku invazīvās sugas tiek “ievazātas” jaunās teritorijās. Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) aicina būt atbildīgiem un novērst šādas situācijas, tīrot tehniku un darba apģērbu, tāpat arī lietojot augsni no brīvajām teritorijām, kurās augs nav sastopams. Pēc būtības izplatību veicina cilvēku darbība, kas robežojas ar bezatbildību. Tāpēc aicinām būt atbildīgiem darbu plānošanā un veikšanā, pamanīt un savu iespēju robežās ietekmēt to, kas notiek apkārt, informējot darbu veicējus vai problēmgadījumos griežoties pie uzraugošajām institūcijām.

Atbilstoši Augu aizsardzības likumam un Ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 559 “Invazīvās augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir iznīcināt Sosnovska latvāni, ja tas izplatījies zemē, kas atrodas viņa īpašumā vai valdījumā, kā arī sniegt informāciju Valsts augu aizsardzības dienestam par teritorijām, kas invadētas ar Sosnovska latvāni, un izvēlētajām metodēm, ko paredzēts izmantot tā ierobežošanai. Informācija iesnieguma veidā jāsniedz par vismaz turpmākajiem pieciem gadiem. Ja nav izdevies šai laikā parūpēties par iznīcināšanu, ir jāiesniedz iesniegums par plānoto rīcību uz nākamo periodu. Regulāri jāziņo par izmaiņām, ja tādas rodas.

Izvēloties metodi, jāņem vērā ar Sosnovska latvāni invadētās audzes apvidus īpašības, zemes lietošanas veids, augsnes īpašības, arī latvāņa attīstības stadija un vides aizsardzības ierobežojumi. Ierobežošanas pasākumi jāplāno līdz pilnīgai audzes iznīcināšanai. Pēc iznīcināšanas teritorija jānovēro vismaz piecus gadus, lai nepieļautu audzes atjaunošanos. Jāiekārto un jāpilda veikto Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu uzskaites žurnāls, kas jāglabā 20 gadus. Žurnālu aizpilda atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 559 “Invazīvās augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi”. Šajos noteikumos ir definēta Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas kārtība - ierobežošanas pasākumi, informācijas aprite, darbu plānošana, organizēšana, koordinēšana, metodes, darba aizsardzības prasības u. c.

Invazīvie augi rada kaitējumu videi un cilvēka veselībai. Augu aizsardzības likuma 18.1 panta 3. daļa nosaka, ka Latvijā aizliegts audzēt šādu augu sugu sarakstā iekļautos augus. Zemes īpašnieka vai valdītāja pienākums ir tos iznīcināt, ja tie izplatījušies zemē, kas atrodas viņa īpašumā vai valdījumā.

Atgādinām, ka saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 25. pantu, par invazīvo augu sugu, izņemot ūdensaugus, izplatības pieļaušanu, tostarp audzēšanu, ierobežošanas pasākumu neīstenošanu, vairošanās pieļaušanu un pārvietošanu, izņemot pārvietošanu saistībā ar to izskaušanu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu:

  • Fiziskajai personai no desmit līdz trīssimt naudas soda vienībām;
  • Juridiskajai personai — no sešdesmit līdz sešsimt naudas soda vienībām.

Savukārt par informācijas nesniegšanu Valsts augu aizsardzības dienestam par invazīvo augu sugu, izņemot ūdensaugu, invadētajām platībām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu:

  • Fiziskajai personai no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām;
  • Juridiskajai personai — no desmit līdz četrdesmit naudas soda vienībām.

Ja valdītājs nav iesniedzis normatīvajos aktos un likumdošanās noteikto informāciju vai neveic ierobežošanas pasākumus, tos organizē vietējā pašvaldība, bet persona sedz izdevumus, kas saistīti ar latvāņa ierobežošanas pasākumiem, kurus veic pašvaldība.

Preiļu novada pašvaldība lūdz visus zemes īpašniekus vai zemes īpašuma valdītājus, kuru teritorijas ir invadētas ar Sosnovska latvāni, veikt invazīvās augu sugas iznīcināšanu. Pašvaldības policija, sadarbojoties ar pagastu pārvaldniekiem un Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanas ekspertu grupas locekļiem, veiks novada teritoriju apsekošanu un latvāņa ierobežošanas pasākumu veikšanas monitorēšanu. Ja latvāņa ierobežošanas pasākumi netiks veikti, zemes īpašniekam vai zemes īpašuma valdītājam tiks piemērots administratīvais sods.

Papildu informācija par latvāņu izplatību, izplatības ierobežošanu, ekspertu grupu un noderīgiem materiāliem pieejama Preiļu novada pašvaldības mājaslapas sadaļā "Latvāņu izplatības ierobežošana".

Informāciju sagatavoja

Inese Jakovele

Vides pārvaldības vecākā speciāliste - 222.kabinets
inese.jakovele [at] preili.lv