Pašvaldībā

Preiļu novada pašvaldība informē par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu par koku ciršanu valsts vietējā autoceļa V682 Špoģi – Arendole – Rimicāni – Rožupe 31,60-40,78 km ceļa zemes nodalījuma joslā:

 1. 08.2022. pašvaldībā tika saņemts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Projekts EAE” iesniegums (ienākošās korespondences Reģ. Nr. 4.11.1/2357), izskatīt iespēju nozāģēt 24 (divdesmit četrus) atsevišķi augošus kokus, mežu un krūmu platības, kas norādītas būvprojekta plāna rasējumos un atrodas valsts vietējā autoceļa V682 Špoģi – Arendole – Rimicāni – Rožupe km 31,60-40,78 ceļa zemes nodalījuma joslā.
 2. SIA “Projekts EAE” pēc VSIA “Latvijas Valsts ceļi” pasūtījuma veic būvprojekta izstrādi. Būvprojekta ietvaros paredzēta autoceļa seguma pārbūve, ūdens novades sistēmas, satiksmes organizācijas un pieturu sakārtošana. Lai realizētu būvprojektu, paredzēts nocirst kokus, kas lielāki par 12 cm diametrā. Šos kokus nepieciešams nocirst, lai palielinātu redzamību, drošību, varētu veikt sāngrāvju rakšanu un tīrīšanu, sakārtotu ceļa zemes nodalījuma joslu. Koki, kas mazāki par 12 cm diametrā, kā arī augļu koki, nocērtami kā krūmi un atsevišķi netiek izdalīti. Iesniegumam pievienots pielikums Nr.2 Preiļu novadā cērtamo koku saraksts (1 lapa) un Trases plāns (14 rasējumi).
 3. Zemes īpašnieks norādītajiem nekustamajiem īpašumiem – Latvijas Valsts ceļu īpašums (autoceļš V682) ar kadastra apzīmējumu 76640010107. Koku ciršanu veikt ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” Rīgā 2012. gada 2. maijā (prot. Nr.24, 26.§). Atbilstoši augstāk minētajiem MK noteikumiem Nr. 309, koku ciršanu ierosina un veic zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
 4. 09.2022. Koku ciršanas komisija (no 27.10.2022. Preiļu novada koku vērtēšanas komisija), kas darbojas saskaņā ar izdotajiem Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/16 “Par koku ciršanu ārpus meža Preiļu novadā”, veica valsts vietējā autoceļa V682 Špoģi – Arendole – Rimicāni – Rožupe ceļa posma km 31,60-40,78 apsekošanu un konstatēja, ka minētajā autoceļa posmā kopā aug 31 (trīsdesmit viens) koks, ko paredzēts nogriezt, no tiem 13 (trīspadsmit) kokiem ir nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 4.11. un 4.19. punktiem.
 5. Komisija 22.09.2022. saņēma Dabas aizsardzības pārvaldes vēstuli 08.2022. Nr. 3.11/5170/2022-N, kurā Pārvalde lūdz saglabāt autoceļa V682 kreisajā ceļa pusē augošo – trīs parasto ozolu ar Stumbra apkārtmēru 2,53 m, 2,69 m un 2,49 m, divu parasto liepu ar Stumbra apkārtmēru 2,48 m un 2,47 m, parastās kļavas ar Stumbra apkārtmēru 2,37 m un autoceļa V682 labajā ceļa pusē augošās – parastās liepas ar Stumbra apkārtmēru 2,35 m saudzēšanu, jo koki ir vitāli, augtspējīgi, tiem nav izteiktu nestabilitātes pazīmju.
 6. 2022. gada 26. septembrī tika izsniegta koku ciršanas atļauja (Preiļu novada pašvaldības vēstule Nr. 4.11/2541), kurā Preiļu novada Koku ciršanas komisija atļāva veikt 24 koku ciršanu, bet neizsniedza atļauju 7 koku ciršanai, kurus lūdza saglabāt Dabas aizsardzības pārvalde.
 7. 2022. gada 30. septembrī atkārtoti tika saņemts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Projekts EAE” iesniegums Nr. 2022/273 (ienākošās korespondences Reģ. Nr.4. 11.1/2715), ar lūgumu atkārtoti izvērtēt šo 7 koku ciršanas nepieciešamību un izsniegt koku ciršanas atļauju.
 8. Projektētājs norāda, ka atkārtoti izvērtēja šo 7 koku ciršanas nepieciešamību, un secināja, ka minētā ceļa pārbūve nav iespējama bez šo koku nociršanas. Autoceļa pārbūves risinājumiem sākotnēji jāatbilst visām satiksmes drošības un ērtības prasībām, saistībā ar to, informējam, ka nav iespējams saglabāt šos kokus ceļu zemes nodalījuma joslā, jo visi šie koki aug tiešā ceļa zemes klātnes tuvumā, kur primāri nepieciešams sakārtot ūdens atvadi, ka arī paaugstināt redzamības brīvlaukus satiksmes drošības uzlabošanai. Ievērībai, būvprojektā ierobežotas platības dēļ jau paredzētas ceļa nogāzes ar slīpumu 1:1.5 (izņēmuma gadījumos arī 1:1), taču atbilstoši LVS 190-5 Zemes klātne ieteicamais nogāzes slīpums ir 1:3. Šī iemesla dēļ zemes klātnes platumu nav iespējams samazināt.
 9. Ņemot vērā visu augstāk minēto un pamatojoties uz Noteikumu IV nodaļas 15. punktu, Komisija 05.10.2022. pieņēma lēmumu rīkot publisko apspriešanu 7 koku – trīs parasto ozolu ar stumbra apkārtmēru 2,53 m, 2,69 m un 2,49 m, divu parasto liepu ar stumbra apkārtmēru 2,48 m un 2,47 m, parastās kļavas ar stumbra apkārtmēru 2,37 m un parastās liepas ar Stumbra apkārtmēru 2,35 m – ciršanai.
 10. Publiskā apspriešana notika laika posmā no 2022. gada 31. oktobra līdz 2022. gada 12. novembrim. Tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem un citiem interesentiem klātienē notika Rožkalnu pagasta pārvaldes ēkā 2022. gada 04. novembrī plkst. 14.00, piedalījās 14 iedzīvotāji, Latvijas Valsts ceļu pārstāvis, 3 komisijas locekļi un 1 Preiļu novada pašvaldībā strādājoša persona.
 11. Apkopojot sabiedrības sniegto informāciju pēc publiskās apspriedes un organizētās klātienes tikšanās, Komisija konstatēja, ka tika iesniegtas kopā 24 anketas, no kurām 21 iedzīvotājs bija par koku nogriešanas atļaujas izsniegšanu un 3 anketas bija pret.
 12. Pašvaldības Koku vērtēšanas komisija 2022. gada 16. novembrī pieņēma lēmumu Nr. 4.11/3127 un izsniedza SIA “Projekts EAE” Koku ciršanas atļauju nr. 05/2022.

Par turpmākajām darbībām valsts vietējā autoceļā V682 Špoģi – Arendole – Rimicāni – Rožupe posmā  km 31,60-40,78, lūdzam vērsties pie SIA “Projekts EAE” , kas veic būvprojekta “Valsts vietējā autoceļa V682 Špoģi – Arendole – Rimicāni – Rožupe posma km 31,60-40,78  pārbūve” izstrādi vai arī pie VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Koku vērtēšanas komisija