Preiļu novadā Pašvaldībā

Sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu uzsākta jaunizveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrāde, sadarbojoties ar apvienojamām pašvaldībām – Aglonas (Aglonas pagasts), Riebiņu un Vārkavas novadiem, un noteikti dokumentu izstrādes darba uzdevumi ar Preiļu novada domes 2020.gada 22.decembra sēdes lēmumiem Nr.23, 20.§ un 21.§ (skat. pielikumā):

 • Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022.gada;
 • Preiļu novada attīstības programma 2022.-2029.gadam.

Ar Preiļu novada domes 2020.gada 29.decembra rīkojumu Nr. 4-6/140 apstiprināta darba (vadības) grupa šādā sastāvā:

 • Maruta Plivda, Preiļu novada domes priekšsēdētāja, darba grupas vadītāja (mob. tālr. +371 29396610, e-pasts: maruta.plivda@preili.lv);
 • Juris Želvis – Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks, darba grupas vadītājas vietnieks;
 • Aldis Džeriņš – Preiļu novada domes izpilddirektors;
 • Elita Jermolajeva – Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja;
 • Sanita Meļko – Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājas vietniece;
 • Ineta Liepniece – Preiļu novada domes Attīstības daļas vecākā komercdarbības speciāliste;
 • Skaidra Mukāne – Preiļu novada domes Grāmatvedības daļas vadītāja – galvenā grāmatvede;
 • Jolanta Gžibovska – Preiļu novada domes finanšu analītiķe;
 • Sanda Čingule-Vinogradova – Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja;
 • Romāns Petrovs – Aglonas novada Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs;
 • Inese Jakovele – Riebiņu novada Attīstības un plānošanas daļas vadītāja;
 • Sabīne Uļjanova – Vārkavas novada projektu koordinatore.

Tematiskās darba grupas

(Apstiprināts vadības grupā 29.01.2021., papildināts 12.02.2021.)

Nr.p.k. Tematiskās grupas nosaukums Vadītājs Kontaktinformācija
1. Pašvaldības pārvaldes darba grupa, t.sk. budžets Maruta Plivda maruta.plivda@preili.lv       tālr. +371 29396610
2. Teritorijas plānošanas darba grupa, t.sk. dabas resursi, vide Sanita Meļko sanita.melko@preili.lv       tālr. +371 26809757
3. Apdzīvoto vietu, iedzīvotāju un ekonomiskās attīstības darba grupa, t.sk. uzņēmējdarbība Elita Jermolajeva elita.jermolajeva@preili.lv   tālr.  +371 29444989
4. Tehniskā infrastruktūra un pakalpojumi, t.sk. komunālā saimniecība, transports Juris Želvis juris.zelvis@preili.lv           tālr. +371 26682971
5. Tehnoloģiju un inovāciju darba grupa Juris Erts juris.erts@preili.lv               tālr. +371 29419475
6. Izglītības darba grupa Andrejs Zagorskis preiluipvad@preili.lv       tālr. +371 29297976
7. Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa Lauris Pastars lauris.pastars@preili.lv     tālr. +371 26010667
8. Kultūras darba grupa Guntis Skrimblis guntis.skrimblis@preili.lv     tālr. +371 28694439
9. Muzeju darba grupa Tekla Bekeša tekla.bekesa@preili.lv       tālr. +371 26056076
10. Bibliotēku darba grupa Ilona Skorodihina ilona.skorodihina@preili.lv   tālr. +371 26819391
11. Sporta darba grupa Edgars Vaivods edgars.vaivods@preili.lv       tālr. +371 26549536
12. Nekustamā īpašuma un apbūves darba grupa Vita Biezaite vita.biezaite@preili.lv     tālr. +371 26178603
13. Jaunatnes lietu grupa Santa Ancāne-Novikova santa.ancane@preili.lv     tālr. +371 29327010
14. Sabiedriskās kārtības darba grupa Maruta Plivda maruta.plivda@preili.lv     tālr. +371 29396610

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi attīstības plānošanas dokumentu izstrādei adresējami Preiļu novada domei, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV- 5301, juridiskām personām norādot nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi, bet fiziskām personām – savu vārdu, uzvārdu, adresi.

Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu pagastu iedzīvotāji savus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt pagastu pārvaldēs, kā arī elektroniski: dome@preili.lv.

Pielikumā:

Elita Jermolajeva,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja
(tālr. +371 29444989, e-pasts: elita.jermolajeva@preili.lv)