Pašvaldībā Izglītībā

Preiļu novada pašvaldība vietnē www.preili.lv, informatīvajā izdevumā “Preiļu Novada Vēstis” un reģionālajos masu medijos informēja iedzīvotājus par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar atbalstu un palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijas laikā. Informācija tika sniegta arī par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu izglītojamiem no trūcīgām, mazturīgām un daudzbērnu ģimenēm, kuri deklarēti Preiļu novadā.

Vēlreiz informējam, ka trūcīgo, mazturīgo un daudzbērnu ģimeņu izglītojamo ēdināšanas pakalpojums tika organizēts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Rīkojums nosaka, ka ārkārtējās situācijas laikā visās izglītības iestādēs mācību procesa norise klātienē tiek pārtraukta un mācības tiek nodrošinātas attālināti.

2020. gada 31. marta Ministru kabineta rīkojums Nr. 140 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” nosaka to, ka pašvaldība aprīlī un maijā saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4. klašu izglītojamiem ārkārtas situācijas laikā var izlietot tās administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm. Neizmantotos brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus pašvaldība ir tiesīga izmantot pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušo 5.-9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm.
Preiļu novada pašvaldība 6. aprīļa domes sēdē pieņēma lēmumu, ka ārkārtas situācijas laikā pārtikas komplekti tiks izsniegti 1.-9. klašu skolēniem no trūcīgām, mazturīgām un daudzbērnu ģimenēm, kuru dzīvesvieta deklarēta Preiļu novadā. Ģimenes pārtikas komplektus saņēma jau līdz Lieldienām.
Finansējums šī ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai tika paredzēts gan no valsts mērķdotācijas izglītojamo ēdināšanai, gan no pašvaldības budžeta līdzekļiem skolēnu ēdināšanai.

Atgādinām vēlreiz, ka 2020. gadā Preiļu novada dome sedz 1.-4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus 54% apmērā, 46% ēdināšanas izdevumu apmaksu 1.-4. klašu izglītojamajiem sastāda valsts mērķdotācija. 100% ēdināšanas izdevumu apmaksa pašvaldības budžetā paredzēta 5.-9. klašu skolēniem un 50% apmērā – 10.-12. klašu izglītojamajiem.
Saskaņā ar 2019. gada 10. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” valsts budžeta mērķdotācija izglītojamo ēdināšanai paredzēta klātienes mācību laikā. Arī pašvaldības budžetā ieplānotie līdzekļi izglītojamo ēdināšanai ir paredzēti izglītojamiem, kuri apgūst vispārizglītojošo programmu klātienē. 
“Tiklīdz tiks atcelti valstī noteiktā ārkārtas situācija un izglītības iestādēs atjaunosies klātienes apmācības, pašvaldība turpinās skolēnu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu tā, kā tas ieplānots, un pašvaldības budžeta līdzekļi, kas 2020. gadā paredzēti skolēnu ēdināšanai klātienē, citiem mērķiem novirzīti netiks”, paskaidroja Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Klavdija Zarāne.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste