Preiļu novadā Izglītībā

Lēmums pieņemts Preiļu novada domes ārkārtas sēdē 2020. gada 11. decembrī

Atbilstoši 2020. gada 2. decembra Ministru kabineta rīkojuma Nr. 719 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” (turpmāk tekstā – Rīkojums Nr. 719) 1.1. punktam visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 11. janvārim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību un 1.6. punktam, ar kuru noteikts pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošināt mācības attālināti, izņemot pirmsskolas izglītības programmas apguvi, ja izglītības iestādē nodarbinātie mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus un vispārējās izglītības programmas apguvi no 1. līdz 4. klasei, ja vienam izglītojamam tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 m2 no mācību norises telpas platības.

Pamatojoties uz virkni veikto grozījumo Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, 2020. gada 06. novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Rīkojuma Nr. 719 jau no 2020. gada 26. oktobra vispārējās izglītības iestādēs vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 7.–12. klasēs notiek attālināti, un pamatojoties uz Rīkojuma Nr. 719 punktu 1.16, arī no 2020. gada 7. decembra 5. – 6. klašu izglītojamo vispārējās vidējās izglītības programmas apguve notiek attālināti.

Lai kompensētu ēdināšanas izdevumus Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā periodā no 2020. gada 7. decembra līdz ārkārtējās situācijas beigām, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 2020. gada 06. novembra noteikumu Nr.655 punktu 5.13.2, Ministru kabineta 2020. gada 09. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.4 1.2. punktu, Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr.2020/1 “Par Preiļu novada 2020. gada pamatbudžetu” 14., 15. punktu,

Dome nolemj:

  1. Attālinātā mācību procesa laikā un ar Covid-19 izplatības ierobežošanu izsludinātajā ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā no 2020. gada 7. decembra līdz ārkārtējās situācijas beigām, no pašvaldības budžeta līdzekļiem brīvpusdienām, nodrošināt ēdināšanu izglītojamajiem, kuri mācās Preiļu novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs, izsniedzot pārtiku (pārtikas pakas).
  2. Attālinātā mācību procesa laikā un ar Covid-19 izplatības ierobežošanu izsludinātajā ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā no 2020. gada 7. decembra līdz ārkārtējās situācijas beigām, no pašvaldības budžeta līdzekļiem brīvpusdienām, nodrošināt ēdināšanu 5. – 6. klašu izglītojamajiem, kuri mācās Preiļu Brīvajā skolā, veicot norēķinus atbilstoši Preiļu novada domes 2020. gada 6. aprīļa lēmumam – protokols Nr. 7, § 8.
  3. Noteikt, ka vienam pamatizglītību apgūstošajam izglītojamajam mācību dienā pārtikai paredzēts EUR 1,56 (viens euro un 56 centi) (ieskaitot PVN).
  4. Noteikt, ka vienam 10.-12. klases izglītojamam mācību dienā pārtikai paredzēts 50% no 3. punktā noteiktās summas.
  5. Līdz valdības noteiktajam ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikam un, ja, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, tiek pagarināts attālinātais mācību process, pārtika (pārtikas pakas) tiek piegādātas par viena izglītojamā pusdienām paredzētajiem 1,56 EUR dienā atbilstoši attālināto mācību dienu skaitam.
  6. Uzdot Preiļu novada domes izpilddirektoram A.Džeriņam nodrošināt izglītojamiem piegādājamo pārtikas paku iepirkšanu, paku komplektācijā ņemot vērā pilnvērtīga uztura raciona un pārtikas ilglaicīgas saglabāšanās principu;
  7. Par pārtikas (pārtikas paku) izsniegšanas biežuma un perioda noteikšanu ir atbildīgs Preiļu novada domes izpilddirektors Aldis Džeriņš.
  8. Līdzekļus paredzēt no sadaļas “Pārējie izglītības pakalpojumi”.