Atbilstoši likumam “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” Ministru kabinets ar 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 (prot. Nr. 11 1. §) “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk tekstā – Rīkojums) ir izsludinājis visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

Saskaņā ar Rīkojuma 4.3. punktu visā valsts teritorijā ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, un mācības tiek nodrošinātas attālināti.

Saskaņā ar Rīkojuma 4.3.3 punktu, lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu, pašvaldības aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas). Turklāt, pašvaldība aprīlī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).

Uz doto brīdi ir apzināti vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kuri mācās Preiļu novada skolās un deklarētā dzīvesvieta ir Preiļu novada administratīvā teritorija, un arī tie, kuri mācās citu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs.

Dome nolemj:

 1. Ārkārtējās situācijas laikā nodrošināt ēdināšanu vispārējās izglītības izglītojamiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Preiļu novada administratīvā teritorija, piegādājot pārtiku (pārtikas paku) divas reizes mēnesī, sākot no 2020. gada aprīļa mēneša.
 2. Noteikt, ka vienam izglītojamam darba dienā pārtikai paredzēts EUR 1,56 (ieskaitot PVN):
  1. Pirms paku nogādāšanas sazināties ar 1. punktā minētajām ģimenēm, vienojoties par pārtikas paku nodošanas vietu un laiku.
 3. Uzdot Preiļu novada domes izpilddirektoram A.Džeriņam nodrošināt:
  1. izglītojamiem piegādājamo pārtikas paku iepirkšanu, paku komplektācijā ņemot vērā pilnvērtīga uztura raciona un pārtikas ilglaicīgas saglabāšanās principu;
  2. pārtikas paku piegādi 1. punktā minētām ģimenēm.
 4. Pārtikas piegādi veikt pasludinātās ārkārtējās situācijas laikā, bet ne ilgāk par 31.05.2020. (Līdzekļus paredzēt no sadaļas “pārējie izglītības pakalpojumi”).
 5. Uzdot Preiļu novada domes administrācijas Sabiedrisko attiecību daļai ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas to publiskot Preiļu novada pašvaldības tīmekļvietnē.