Preiļu novadā Izglītībā Pašvaldībā

Lēmums pieņemts Preiļu novada domes ārkārtas sēdē 2020. gada 11. novembrī

Atbilstoši likumam “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” Ministru kabinets ar 2020. gada 06.novembra rīkojumu Nr.655 (prot. Nr. 69, 2. §) “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk tekstā – Rīkojums) ir izsludinājis visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 2020. gada 06.decembrim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 13.oktobra noteikumi Nr.624 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”” 27.1.4.punktu, un pamatojoties uz  Rīkojuma 5.13. punktu visā valsts teritorijā ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē 7.-12.klases skolēniem visās izglītības iestādēs, un mācības tiek nodrošinātas attālināti.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 13.oktobra noteikumi Nr.624 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”” 27.1.4.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 09.jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības  Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.4 1.2.punktu, Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr.2020/11 “Par Preiļu novada 2020.gada pamatbudžetu”14., 15.punktu,

Dome nolemj:

  1. Nodrošināt pārtikas pakas vispārējās izglītības 7.-9.klases izglītojamiem, kuru izglītības iestāde ir Preiļu novada administratīvajā teritorija, piegādājot pārtiku par laika periodu no 2020.gada 26.oktobra līdz 2020.gada 06.decembrim.
  2. Nodrošināt pārtikas pakas vispārējās izglītības 10.-12.klases izglītojamiem, kuru izglītības iestāde ir Preiļu novada administratīvajā teritorijā, piegādājot pārtiku par laika periodu no 2020.gada 26.oktobra līdz 2020.gada 06.decembrim.
  3. Noteikt, ka vienam 7.-9.klases izglītojamam darbadienā pārtikai paredzēts EUR 1,56 (ieskaitot PVN) .
  4. Noteikt, ka vienam 10.-12.klases izglītojamam darbadienā pārtikai paredzēts 50% no 3.punktā noteiktās summas.
  5. Uzdot Preiļu novada domes izpilddirektoram A.Džeriņam nodrošināt izglītojamiem piegādājamo pārtikas paku iepirkšanu, paku komplektācijā ņemot vērā pilnvērtīga uztura raciona un pārtikas ilglaicīgas saglabāšanās principu.
  6. Pārtikas piegādi veikt pasludinātās ārkārtējās situācijas laikā.
  7. Līdzekļus paredzēt no sadaļas “Pārējie izglītības pakalpojumi”.