Iedzīvotājiem

Ministru kabinets š. g. 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kurš šobrīd jau vairākkārt ir grozīts un papildināts (turpmāk – rīkojums), izsludināja valstī ārkārtējo situāciju un noteica vairākus būtiskus ierobežojumus, kas tieši attiecināmi arī uz reliģiskajām organizācijām.

Rīkojuma 4.5. punkts paredz, ka neatkarīgi no apmeklētāju skaita tiek atcelti un aizliegti visi sabiedrībai publiski pieejamie svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas pasākumi (tai skaitā naktsklubos, diskotēkās), sapulces, gājieni un piketi (atbilstoši likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” minētajām definīcijām), reliģiskās darbības, kas veicamas pulcējoties, tāpat tiek pārtraukts sporta klubu darbība. Savukārt rīkojuma 4.5.1 punkts nosaka ierobežot neorganizētu pulcēšanos kultūras, izklaides, atpūtas, ārpustelpu sporta un reliģisko norišu vietās, ja tajās vienlaikus pulcējas vairāk par 50 cilvēkiem. Turpat ir noteikts, ka kultūras, izklaides, ārpustelpu sporta un citas atpūtas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 8.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 23.00.

Ņemot vērā Latvijas Republikas Satversmē nostiprināto cilvēka pamattiesību apjomu, kas sevī ietver arī reliģijas brīvības tiesības, kā arī reliģisko organizāciju darbības specifiku, vēršam jūsu uzmanību, ka dievkalpojuma noturēšana, ko veic garīgais personāls savu pienākumu ietvaros, bet nepulcina uz to draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbību, kas veicama pulcējoties, minētā rīkojuma 4.5. punkta izpratnē. Tādējādi reliģiskās organizācijas garīgā personāla vadītais ikdienas dievkalpojums nav uzskatāms par reliģisko darbību, kas veicama pulcējoties.

Valdība, ņemot vērā to, ka arī krīzes laikā iedzīvotājiem ir nepieciešama garīgā aprūpe, ko sniedz reliģiskās organizācijas, nav slēgusi reliģisko norišu vietas, bet gan ir akcentējusi nepieciešamo piesardzības pasākumu ievērošanas nepieciešamību. Tādējādi, reliģisko norišu vietās ir atļauts atrasties tikai tādam cilvēku skaitam, kas ļauj stingri ievērot sociālo distancēšanos, turklāt nepārkāpjot maksimāli noteikto cilvēku skaitu, kas ir 50 cilvēki vienlaikus, atbilstoši rīkojuma 4.5.1 punktā noteiktajam. Tāpat, reliģiskās organizācijas ir informētas un apzinās, ka gadījumā, ja dievnama platība nenodrošina atbilstošas distances ievērošanu 50 cilvēkiem, tad apmeklētāju skaits ir attiecīgi samazināms atbilstoši sociālās distancēšanas noteikumiem.

Tieslietu ministrija, apzinoties, ka tiesībsargājošās iestādes ārkārtējās situācijas laikā strādā augstas intensitātes apstākļos, pastiprinātu ievērību pievēršot valstī noteikto ierobežojumu ievērošanai. Tieši tāpēc, lai šajā saspringtajā laikā nodrošinātu vienveidīgu ar rīkojumu ieviesto ierobežojumu piemērošanu, aicinām jūs, veicot profilaktiskos drošības pasākumus reliģiskajās organizācijās, respektēt iedzīvotāju tiesības uz reliģijas brīvību, kā arī iespēju robežās miermīlīgā veidā skaidrot drošības pasākumus un iespējamās sankcijas par rīkojumā minēto aizliegumu neievērošanu.

Vienlaikus vēršam jūsu uzmanību uz to, ka arī reliģisko organizāciju pārstāvji aktīvi iesaistās ieviesto drošības pasākumu skaidrošanā un aicina ticīgos “palikt mājās”, pēc iespējas atturoties no publisku vietu, tai skaitā, baznīcas apmeklējuma, tā vietā, reliģiskās darbības veikšanai izmantot attālinātus dalības veidus.

Raivis Kronbergs,
Valsts sekretārs