Uzņēmējdarbībā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties subsidēto darbavietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros. Tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, subsidētajās darbavietās nodarbinot NVA reģistrētos bezdarbniekus. Pieteikumus NVA filiāles pieņem no 2021.gada 29. janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.

Izveidojot subsidēto darbavietu NVA reģistrētajam bezdarbniekam, darba devējs saņem dotāciju nodarbinātā bezdarbnieka un darba vadītāja atalgojumam. Ja subsidētā darbavieta izveidota bezdarbniekam ar invaliditāti, darba devējs saņem vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai, ja tas ir nepieciešams. NVA apmaksā arī individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai.

NVA piešķir dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kas apmācāmo bezdarbnieku nodarbina vienā no tādām profesijām kā, piemēram, asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs personām ar invaliditāti, speciālais pedagogs, kā arī ja biedrības vai nodibinājuma statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti.

ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros tiek nodarbināti bezdarbnieki ar invaliditāti, bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, bezdarbnieki vecumā virs 55 gadiem, kuri nav sasnieguši pensijas vecumu, kā arī bezdarbnieki ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu.

Pieteikties subsidēto darbavietu izveidei var komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, pašnodarbinātās personas, nodibinājumi vai biedrības, izņemot politiskās partijas.

Kā darba devējam pieteikties valsts līdzfinansēto darbavietu izveidei?

1. solis. Jāreģistrē vakance NVA

2.solis. Jāizvēlas atbilstošas mērķa grupas bezdarbnieks, veicot pretendentu atlasi ar NVA palīdzību vai savstarpēji vienojoties ar bezdarbnieku.

3.solis. Jāaizpilda pieteikuma forma, kas pieejama NVA mājaslapas sadaļā “Piedāvāju darbu” → “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”

4. solis. Pieteikums jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā plānots veidot subsidēto darbavietu. Pieteikumu var nosūtīta arī elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēriem pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Piedāvāju darbu” → “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” un NVA filiālēs. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti” (www.nva.gov.lv/lv/filiales).

Uzziņai: 2021.gadā NVA plāno izveidot 417 subsidētās darbavietas noteiktām mērķa grupu bezdarbniekiem, to skaitā 263 darbavietas – bezdarbniekiem ar invaliditāti. Kopš 2015.gada februāra, kad tika uzsākta ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” īstenošana, darba devēji ar NVA atbalstu jau ir izveidojuši 4294 subsidētās darbavietas, no tām 1627 darbavietas tika izveidotas bezdarbniekiem ar invaliditāti.