Noslēgusies projekta "Biedrības "Preiļu nevalstisko organizāciju centrs" attīstības stratēģijas izstrāde organizācijas efektīvai un ilgtspējīgai darbībai" (līguma Nr. 23/18) īstenošana

Ar tiešsaistes semināru Zoom platformā šī gada 21. augustā, kurā tika prezentēti biedrības “Preiļu NVO centrs” attīstības stratēģiskie virzieni, noslēdzās projekta “Biedrības “Preiļu nevalstisko organizāciju centrs” attīstības stratēģijas izstrāde organizācijas efektīvai un ilgtspējīgai darbībai” (līguma Nr. 23/18) īstenošana.

Projekts tika īstenots Mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2023” ietvaros, ko administrē nodibinājums "Viduslatgales pārnovadu fonds” un finansiāli atbalsta Preiļu novada pašvaldība.

Projekta galvenā aktivitāte – stratēģiskās plānošanas mācību diena profesionāla eksperta Marikas Rudzītes-Griķes vadībā – notika 12. jūnijā Preiļu pagasta “Dzeņu mājās”.

Aktivitātē piedalījās 22 dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji. Mācību galvenais akcents – izvērtēt vienas nevalstiskās organizācijas darbību, analizējot tās devums pilsoniskajai sabiedrībai, izceļot vērtīgāko un nospraužot darbības mērķus modernai, efektīvai un ilgtspējīgai turpmākai darbībai.

Par pamatu tika ņemta biedrības “Preiļu NVO centrs” 25 gadu darbība un, izmantojot piecu soļu metodi, tika diskutēts par organizācijas misiju, vīziju, vērtībām, modelēta ideālā nākotnes situācija, spriests, kāpēc mēs darām to, ko darām un rezultātā izdarīti secinājumi – kāda ir mūsu organizācijas pastāvēšanas jēga?

Pirmajā solī tika analizētas iepriekšējā darbības perioda atziņas un mācības, veikta mērķgrupu analīze, iekšējās un apkārtējās vides analīze, iespēju un risku apzināšana un veikta SVID analīze.

Metodes nākošajos soļos tika noteiktas prioritātes, konkrētu rīcību izvēle un to ieviešanas plāna izstrāde, izstrādātā rīcību plāna īstenošana, ieskaitot budžetu, t. sk. ārējā finansējuma piesaisti, iekšējo/ārējo komunikāciju un izsapņotās vīzijas un sapņa sasniegšanu. Metodes noslēdzošajā daļā akcents likts uz to, ka nepieciešams dalīties ar rezultātiem un pieredzi, tā iedvesmojot citus.

Apzinot biedrības “Preiļu NVO centrs” esošo situāciju, tika piefiksētas gandrīz 50 dažādas domas, atziņas un sajūtas.

Balstoties uz tām, izstrādāta biedrības “Preiļu NVO centrs” misijas versija: būt par atbalstu, iedvesmas un spēka avotu Preiļu novada nevalstiskajām organizācijām, to aktīvam darbam, sadarbībai un izaugsmei un trīs attīstības stratēģiskie virzieni.

Šo metodi varēs izmantot visas tās organizācijas, kuras vēlēsies veikt nopietnu “revīziju” un, apzinot reālās vajadzības, uzstādīt precīzus darbības mērķus.

Projekta kopējais budžets 880 EUR, no kuriem 430 EUR finansē Preiļu novada pašvaldība.

Informāciju sagatavoja

Ineta Liepniece

Vecākā eksperte sadarbībā ar NVO
ineta.liepniece [at] preili.lv