Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts “Parks without borders” Nr. LV-RU-023.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli  atbalsta  vienotas  pārrobežu  attīstības  aktivitātes  ar  mērķi uzlabot  reģionu konkurētspēju,  izmantojot  to potenciālu  un  atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa irwww.latruscbc.eu

20. maijā Preiļu novada domē tika parakstīts 7 partneru sadarbības līgums par LAT-RUS programmas projekta “Parki bez robežām” (“Parks without borders”, LV-RU-023) īstenošanu.

Starp Gulbenes novada pašvaldību, kā vadošā projekta partneri, un Preiļu, Daugavpils novadiem no Latvijas puses un Krievijas puses Pleskavas apgabalu, Porhovas rajona administrāciju, Veļikije Luki pilsētas administrāciju un Kuņas rajona administrāciju tika noslēgts partnerības līgums par kopīga projekta īstenošanu Latvija-Krievija pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020. gadam.

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 214.-2020. gadam programmas stratēģiskais mērķis ir atbalstīt vienotus centienus risināt pārrobežu attīstības izaicinājumus un veicināts Eiropas Savienības ārējās pierobežas teritorijas un to Krievijas reģionu, kas robežojas ar Eiropas Savienību, esošā potenciālā ilgtermiņa izmantojumu. Kopējā programmas darbības teritorija ir Vidzemes, Latgales, Zemgales, Pierīgas, Rīgas teritorijas un Pleskavas apgabals, Ļeņingradas apgabals, Sanktpēterburga no Krievijas puses teritorijas. Kopējais programmas budžets sastāda 27 082 276,20 EUR.

Projekts “Parki bez robežām” tika iesniegts tematiskā mērķa “Vides aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās” 2.1. prioritātē “Efektīva dabas resursu pārvaldība”. Projekta laikā sadarbības partneru izvēlētajās parku teritorijās tiks veiktas daudzveidīgas aktivitātes, ieguldījumi neliela mēroga infrastruktūras objektos parku teritorijās, stiprināta sadarbība un pieredzes apmaiņa starp parku un dārzu speciālistiem, ilgtspējīga tūrisma objektu un jaunu risinājumu izstrāde tūrisma veicināšanai programmas teritorijā, kā arī veicināta parku pieejamība cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Projekta aktivitāšu kvalitatīvai realizācijai tika piesaistīti 2 asociētie partneri – Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (Jelgava) un Bērnu un jauniešu attīstības un radošuma centrs (Pskovas reģions).

Preiļu novads projektā darbosies kā projekta partneris un aktivitātes tiks veiktas Preiļu parka teritorijā. Plānotās aktivitātes būs vairākos virzienos. Tiks veikti parka labiekārtošanas darbi – atjaunots celiņa segums starp četru rindu liepu aleju, kas atrodas paralēli A.Paulāna ielai, atjaunoti 2 parka tiltiņi, uzstādītas papildus miskastes un soliņi, ierīkota Zaļās klases vieta. Tiek plānoti 3 semināri Preiļos par parku apsaimniekošanu, uzturēšanu, mārketinga pasākumiem tūrisma veicināšanā, kā arī organizēti mācību pieredzes apmaiņas braucieni uz Latvijas un Krievijas projekta sadarbības partneru parkiem. 2020. gadā tiks organizēts Preiļu parka festivāls. Preiļu novada kā partnera finansējums projektā sastāda 68 000,00 EUR (Preiļu pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% jeb 6 800,00 EUR).

Pārējie projekta partneri savu teritoriju parkos plāno veikt dažādus uzlabošanas un labiekārtošanas darbus – atjaunot celiņus, ierīkot apgaismojumu, attīrīt ūdenstilpnes, uzstādīt soliņus, miskastes, ierīkot skatu laukumus, izkopt aizaugušās teritorijas. Plānots uzstādīt mazās arhitektūras formas, ierīkot spēļu laukumus, futbola un volejbola laukumus u.c. Projekta “Parki bez robežām” ilgums ir 24 mēneši, kopējās izmaksas 700 000,00 EUR, programmas finansējums – 630 000,00 EUR.

S.Čingule-Vinogradova
Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja