Pašvaldībā Pagastos

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) ir kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanas instruments, kas atbalsta lauku attīstības stratēģijas un projektus. Tas ir arī viens no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem. ELFLA budžets 2014.–2020. gadam ir apmēram 100 miljardi eiro. Šī nauda tiek tērēta visa minētā perioda laikā, īstenojot lauku attīstības programmas, kas turpināsies līdz 2023. gada beigām.

Vairāk informācijas par ELFLA pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Preiļu novada pašvaldība realizējusi Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu Nr. 19-03-A00702-000078  “Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 3 Dārzu iela km 0,00-0.58 pārbūve” Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai.

Projekta mērķis – nodrošināt kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem, uzlabojot Galēnu pagasta grants seguma autoceļu infrastruktūras stāvokli, līdz ar to veicinot apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām.

Projekts tika realizēts laika posmā no 2020. gada 2. novembra līdz 2022. gada 1. novembrim.

Projekta ietvaros ir veikta autoceļa zemes klātnes būvniecība, atbilstoši izstrādātajam būvprojektam, caurteku un drenāžas atjaunošana, betona akas ar akmens filtru izbūve, sāngrāvju rakšana, salturīgā slāņa izbūve, minerālmateriālu segas pamata kārtas izbūve, pamatnes piesūcināšana, ieklāts dubultās virsmas segums, apzaļumošana – zaļās zonas ierīkošana, izmantojot auguzemi, zālāju sēšana un ceļazīmju uzstādīšana.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 123 315,38 (tai skaitā PVN 21%), no kurām EUR 71 644,01 ir publiskais finansējums ELFLA un Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Minētā pašvaldības ceļa pārbūves darbus veica būvuzņēmējs SIA “Rēzeknes meliorators”, līgumcena EUR 110 743,48, būvuzraudzību veica SIA ”RoadLat” līgumcena EUR 8451,85, projektēšanu veica IK “Metrs” EUR 3859,90 un autoruzraudzību SIA “KEM” līgumcena EUR 260,15.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļa