Veicot bibliotēkas darbības izvērtējumu pēc kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem, jūnija domes sēdē, ņemot vērā 2023. gada 22. maija Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu Nr.8.3-1/17, deputāti pieņēma lēmumu par Līču bibliotēkas slēgšanu ar 1. jūliju.

Līču bibliotēka (dibināta 1956. gadā) atradās Preiļu novada Preiļu pagastā, 2,5 km attālumā no Preiļu Galvenās bibliotēkas.

Vēlamies uzsvērt - neraugoties uz Līču bibliotēkas slēgšanu, sākot ar augustu, iedzīvotājiem tiks piedāvāta iespēja individuāli pasūtīt no Preiļu Galvenās bibliotēkas izdevumus (grāmatas, žurnālus) ar piegādi uz Līču Kultūras nama ēku (Jaunatnes iela 1, Līči). Izdevumu piegāde tiks nodrošināta katra mēneša 1. un 3. ceturtdienā.

Jautājumu gadījumā iespējams sazināties ar Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāju Ilonu Skorodihinu, zvanot uz tālruņa numuru +371 26819391.

Lokācijas ziņā iedzīvotājiem tuvākā bibliotēka, kur var saņemt citus bibliotekāros un informācijas pakalpojumus, ir Preiļu Galvenā bibliotēka, Preiļi, Kārsavas iela 4.

Gadījumos, kad iedzīvotājiem nepieciešams dators un pieejamība internetam (piemēram, rēķinu apmaksai, norēķinu veikšanai utt.), aicinām vērsties pagasta pārvaldē, kur tiks nodrošināta piekļuve un palīdzība. Kontakti: Vitālijs Plivda, tālr. +371 26533550.

Izsakām pateicību pieredzējušai Līču bibliotēkas vadītājai Ivetai Mičulei par nesavtīgo darba veikumu un nozīmīgu ieguldījumu bibliotēkas attīstībā, bibliotēkas lietotāju lasītprasmes veicināšanā, iedzīvotāju informēšanā, izglītošanā.

Informāciju sagatavoja

Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa,
Preiļu Galvenā bibliotēka