Sabiedrībā Preiļu novadā Iedzīvotājiem

Mehanizatoru ielas 6b mājas iedzīvotāji ir pabeiguši savai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu. Mājas iekšpagalmā, visa stāvlaukuma platībā, ir ieklāts jauns asfalta segums un līdz ar to arī patīkami uzlabots visa mājai piesaistītā zemes gabala kopējais izskats.

Preiļu novada domes Tehniskās daļas vecākais kontrolieris Kristaps Určs pastāstīja, ka ideja iekšpagalma sakārtošanai radusies tad, kad SIA “Preiļu saimnieks” pie mājas veica ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas darbus. Veicot būvdarbus, bija nepieciešams daļēji demontēt arī asfalta virsmas segumu mājai piegulošajā teritorijā. Pēc būvdarbu veikšanas asfalta segums tika atjaunots daļēji, tikai pazemes komunikāciju renovācijas vietā, tāpēc mājas iedzīvotāji kopsapulcē pieņēma lēmumu veikt uzlabojumu asfalta segumam arī visā pārējā iekšpagalma teritorijā un veicamajiem darbiem lūgt pašvaldības atbalstu. Izmantojot piešķirto pašvaldības līdzfinansējumu, asfalts tika atjaunots vienlaicīgi visā mājai piegulošajā zemes platībā.

Kopējās labiekārtošanas darbu izmaksas sastādīja 8527,03  eiro. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums – 6395, 27 eiro. Tā kā mājai finansiāla uzkrājuma remontdarbiem nebija, iedzīvotāji griezās pie apsaimniekotāja – SIA “Preiļu saimnieks” – un vienojās uz noteiktu periodu paaugstināt ikmēneša apsaimniekošanas maksu, lai nosegtu atlikušo būvdarbu izmaksu daļu.

K. Určs informēja, ka pašvaldībā līdzfinansējum piesaistei griezušies arī vēl divu māju – Pils ielā 8 un Rēzeknes ielā 30 – iedzīvotāji. Pils ielas 8 iekšpagalmā nesen tika mainītas pazemes komunikācijas, līdz ar to tika uzrakts un atjaunots asfalta segums vietā, kur tika veikti būvdarbi. Tagad ar mājas iedzīvotāju sapulces lēmumu ir izlemts sakārtot arī pārējo mājas piegulošo teritoriju, atjaunojot arī auto stāvlaukumu.

Vēlmi sakārtot mājai piegulošo teritoriju kopsapulcē izteikuši arī Rēzeknes ielas 30 mājas iedzīvotāji. Tiek plānots, piesaistot pašvaldības līdzfinansējumu, izbūvēt auto stāvvietu. Šobrīd pašvaldība ir saņēmusi mājas iedzīvotāju iesniegumu ar lūgumu līdzfinansēt darbu projektēšanas izmaksas 50% apmērā. Kad būs gatavs projekts, mājas iedzīvotāji vērsīsies pašvaldībā līdzfinansējuma saņemšanai, lai varētu sākt iekšpagalma renovācijas darbus.

Aicinām daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus izmantot iespēju piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu mājai piegulošo zemesgabalu labiekārtošanai. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem līdzfinansējumu var piešķirt vairākām aktivitātēm: 80% apmērā bedrīšu izlases remontam, 75% apmērā jauna stāvlaukuma, ietves, apgaismojuma, rotaļu elementu izbūvei vai pārbūvei un 50% apmērā būvprojekta izstrādei no kopējām darbu izmaksām, bet ne vairāk kā 14000 eiro vienam projektam.

Ar pilnu saistošo noteikumu “Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” versiju var iepazīties Preiļu novada domes mājas lapā.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste