Strauji tuvojas gada izskaņa un arī pašvaldības atbalsta programmas “MVK un SDV projektu līdzfinansēšanas konkurss” atbalsta saņēmēju atskaišu iesniegšana par 2020. gadā īstenotajiem projektiem.

Šajā gadā tika iesniegts vislielākais projektu pieteikumu skaits desmit gadu laikā, kopš konkurss tiek rīkots – 23, no kuriem tika atbalstīti 18 projektu pieteikumi. Atbalstīto projektu nozares ir dažādas: pārtikas ražošana, dārzkopība, kokapstrāde, lauksaimniecības tehnikas ražošana, būvniecība, autoservisa pakalpojumi, poligrāfija, porcelāna izstrādājumu ražošana, skaistumkopšana un veselība, foto, grāmatvedības, makšķerēšanas un  bērnu pasākumu rīkošanas pakalpojumi.

Šajā gadā tiks īstenoti 17 apstiprinātie projekti, viena projekta īstenošana  tiks  pārnesta uz nākošo gadu sakarā ar uzņēmumā radītajām Covid-19 sekām.

Projektu īstenošana katrā uzņēmumā dod pievienoto vērtību – tiek iegādātas iekārtas, kas atvieglo uzņēmumā nodarbināto darbu un paātrina izpildes termiņus, tiek modernizēti ražošanas procesi, nodrošināta augstāka pakalpojumu un produktu kvalitāte, tādējādi veicinot uzņēmuma konkurētspēju un ekonomisko attīstību novadā. Konkursa rezultātā tika attīstīti  jauni, nebijuši pakalpojumi Preiļu pilsētā, kā piemēram, fotosalona izveidošana, makšķerēšanas pakalpojumu sniegšana, bērnu pasākumu rīkošana. Katru gadu konkurss rezultējas ar ekonomiskās vides dažādošanu un jaunu cilvēku drosmi sākt īstenot savas izlolotās idejas.

Valstī ir vairāki uzņēmējdarbības finanšu atbalsta rīki (ELFLA, ALTUM, Biznesa inkubatora programma), ar kuru palīdzību iespējams saņemt daudz lielāku finansiālu atbalstu nekā pašvaldības atbalsta programmā. Pieredze rāda, ka ne vienmēr biznesa uzsākšanai nepieciešamas lielas summas, dažkārt svarīgāks ir morāls un neliels finansiāls atbalsts.

Konkursa rezultāti tiek atspoguļoti reklāmas rullītī, ko iespējams noskatīties www.preili.lv sadaļā “Uzņēmējdarbība”. Arī šogad tika uzsākts darbs pie projektu filmēšanas. Tika safilmēta puse īstenoto projektu, bet sakarā ar ārkārtas  situāciju valstī filmēšanas darbi tika pārcelti uz janvāri.

Nākošajā gadā konkurss tiek plānots gada sākumā. Visus, kuriem ir interese par sava biznesa uzsākšanu vai attīstību  un ir nepieciešams finansiāls atbalsts, sekojiet līdzi informācijai www.preili.lv vai Preiļu Novada Vēstīs, vai personīgi interesējoties Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā.

Konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu MVK un SDV projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības (izņemot lauksaimniecību) attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā, radot inovatīvus, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un pakalpojumus, kas veicinātu esošās saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni Preiļu novada teritorijā.

Līdzfinansējumu MVK un SDV projektiem finansē no Preiļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Ineta Liepniece,

Preiļu novada vecākā komercdarbības speciāliste