Izglītībā

Riebiņu vidusskolā metodiskais darbs norit nepārtraukti - sadzirdēt un dalīties pieredzē, atrast jaunus risinājumus sev interesējošos tematos, kā arī kopīgi veidot dziļāku izpratni par pilnveidoto saturu. Marta metodiskā mēneša galvenais darbības mērķis bija sekmēt pedagoģiskā procesa efektivitāti.

Riebiņu vidusskolā tiek realizēta skolotāju mācīšanās kopienas pieeja – skolotāji sadarbojas, lai atbalstītu viens otru un dalītos pieredzē. Skolā notiek kovīzijas, lai mērķtiecīgi, produktīvi un sistemātiski meklētu risinājumus un pilnveidotos. Marta mēnesī tika izstrādāts skolas psihologa materiāls “Ieteikumi priekšmetu skolotājiem darbā ar skolēniem ar autiskā spektra traucējumiem”, metodiskais materiāls “Uzmanības attīstīšana un pilnveidošana”, “Vārdu krājuma papildināšana sākumskolā” u. c. Skolotājiem bija iespēja pilnveidot savas zināšanas vairākās mācību stacijās par šādām tēmām: “Pētnieciskā darba metode”, “Vērtīgie materiāli no kursiem”, “Laboratorijas darbi”, “Mobings”, “Pārbaudes darbu veidošana, izmantojot office.com Forms iespējas”, “3D modeļu printēšanas un printera lietošanas pamati”. Skolotāji dalījās zināšanās par uzkrāto pieredzi ārvalstu mobilitātēs.

Martā skolotāji pilnveidoja savu profesionālo kompetenci metodiskajos semināros “Skola kā mācīšanās organizācija” un “Mācību sasniegumu vērtēšana un pārbaudes darbu veidošana” Viļānu vidusskolā, kā arī dažādos tiešsaistes kursos, piemēram, “Audzināšanas darba izaicinājumi kompetenču pieejas īstenošanai skolā”, “Mācību snieguma vērtēšanas veidi, formas un metodes izglītojamo mācīšanās atbalstam un izaugsmei” u. c.

10.–12. klases izglītojamie ieguva jaunas zināšanas un atklājumus, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus. Tika pētītas un prezentētas tādas tēmas kā “Jauniešu leksika J. Joņeva darbā “Jelgava 94” un reālajā dzīvē”” (E. Bergmane-Sprūdža), “The Witcher: How Different Types of Media Portray Characters” (A. Jemeļjanova), “Videomateriālu izmantošana matemātikas stundās” (V. Givoina), “Attālinātais darbs un tā ietekme uz ekonomiku” (E. Upeniece), “Grafiti – māksla vai vandālisms?” (V. Baluhto), “3D izdrukas iespējas un pielietošana mūsdienās” (L. Jurkāne), “Ārzemju literatūras aktualitāti veidojošie faktori jauniešu auditorijā” (V. Nagle), “18. gadsimta beigu sieviešu kleitas” (D. Patrejeva), “Tiešsaistes rīka Genially izmantošana interaktīva digitāla mācību satura veidošanai” (V. Zabalujeva) u. c.

Metodiskā mēneša ietvaros uzkrātā pieredze un gūtās atziņas sekmē lietpratīgu mācīšanas un mācīšanās procesu mūsu skolā!

Informāciju sagatavoja

Riebiņu vidusskolas direktores vietnieks
Guntis Tjarvja