Izglītībā

LU Jēkabpils filiāle aicina domāt par iespēju studēt profesionālā bakalaura studiju programmā:

“Sākumizglītības skolotājs”

Koledžas un bakalaura līmeņa studiju programmām pieteikties elektroniski varēs no 28. jūnija līdz 12. jūlijam plkst. 16.00, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Apstiprināt elektronisko pieteikumu vai pieteikties uz vietas augstskolās, kas piedalās vienotajā uzņemšanā, varēs no 6. līdz 12. jūlijam. Pieteikties un apstiprināt elektronisko pieteikumu varēs Latvijas Universitātes Jēkabpils filiālē, Rīgas ielā 210A un citos uzņemšanas punktos.

Studiju programma nodrošinās kvalificētu speciālistu sagatavošanu, kas sekmēs kompetencēs balstītas pieejas realizāciju mācību procesā pirmsskolā un pamatizglītības pirmajā posmā 1.- 6.klasē.  Programma paredz apgūt gan akadēmiskās zināšanas par bērna attīstību kā pirmsskolas, tā arī sākumskolas posmos, gan profesionālās prasmes, kas nepieciešamas pirmsskolas un sākumskolas skolotāja darbam. Programma nodrošina pēctecīgu un integrētu zināšanu un prasmju apguvi, kas sekmē skolotāja profesionalitāti un kompetenci. Programmā akcentēta integrēta pieeja izglītības satura apguvē gan pirmsskolā, gan sākumskolā, kas pilnībā atbilst jaunākajām kompetenču izglītības tendencēm.

Kādas iespējas pastāv pēc studiju beigšanas?

Programmas absolventiem ir plašas darba iespējas – absolventi var strādāt pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārizglītojošās skolās sākumskolas posma 1.-3. klasē, vai 1.-6. klasē, interešu izglītībā. Programmas absolventiem ir iespēja turpināt izglītību arī profesionālā bakalaura studiju programmā „Skolotājs”, apgūstot izvēlētos studiju kursus, lai iegūtu tiesības mācīt atbilstošo priekšmetu skolā, kā arī studēt maģistra līmeņa studiju programmās, iegūstot maģistra grādu izglītībā.

Cik ilgi jāstudē?

Nepilna laika klātiene (NLK) – 9 semestri (4,5 gadi)

Kāda ir studiju maksa?

NLK – 1750 € gadā

Iegūstamais grāds

Profesionālā bakalaura grāds pedagogu izglītībā, skolotāja kvalifikācija.

Kontaktinformācija

www.lu.lv/par-mums/struktura/filiales/jekabpils-filiale/

+371 28645774, +371 29640692, +371 26437259

daina.spurina@lu.lv, velta.bojare@lu.lv

www.jekabpils.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/66580/


LU Jēkabpils filiāle aicina domāt par iespēju studēt bakalaura studiju programmā: “Sociālais darbinieks”

Koledžas un bakalaura līmeņa studiju programmām pieteikties elektroniski varēs no 28. jūnija līdz 12. jūlijam plkst. 16.00, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Apstiprināt elektronisko pieteikumu vai pieteikties uz vietas augstskolās, kas piedalās vienotajā uzņemšanā, varēs no 6. līdz 12. jūlijam. Pieteikties un apstiprināt elektronisko pieteikumu varēs Latvijas Universitātes Jēkabpils filiālē, Rīgas ielā 210A un citos uzņemšanas punktos.

Par sabiedrības sociālo labklājību sen vairs neliecina tikai materiālo bagātību radīšana un uzkrāšana. Labklājības priekšnosacījumi ir katra cilvēka iespējas nodrošināt sev kvalitatīvu izglītību, veselības aprūpi, drošību, personisko brīvību un darba iespējas. Brīžos, kad kādu no šiem nosacījumiem nav iespējams realizēt iesaistās sociālais darbinieks, lai palīdzētu cilvēkiem noteikt, mazināt un risināt šīs problēmas un veidot labāku dzīvi nākotnē.

Sociālā darba profesionālā bakalaura studiju programma ir viena no nedaudzajām, kas līdzās akadēmiskajai izglītībai sniedz nepieciešamo zināšanu, prasmju un vērtību bāzi profesionālai kvalifikācijai. Programmas mērķis ir sagatavot speciālistus  ar otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, profesionālā bakalaura grāda sociālajā darbā un piektā līmeņa profesionālās kvalifikāciju „Sociālais darbinieks”.

www.lu.lv/studijas/fakultates/socialo-zinatnu-fakultate/bakalaura-limena-studijas/socialais-darbs/

Kādas iespējas pastāv pēc studiju beigšanas?

Pēc studiju beigšanas ir iespēja strādāt par sociālo darbinieku valsts, pašvaldību, nevalstiskā sektora un privātās organizācijās. Iegūtā profesionālā kvalifikācija un bakalaura grāds ļauj strādāt sociālās labklājības jomā arī citās valstīs.

Cik ilgi jāstudē?
Nepilna laika klātiene – 4,5 gadi, 9 semestri

Iegūstamais grāds

Profesionālā bakalaura grāds sociālajā darbā.

Kontaktinformācija

www.lu.lv/studijas/studiju-celvedis/programmu-un-kursu-katalogi/programmu-mekletajs/?tx_lustudycatalogue_pi1%5Baction%5D=detail&tx_lustudycatalogue_pi1%5Bcontroller%5D=Course&tx_lustudycatalogue_pi1%5Bprogram%5D=29643&cHash=d8ea23a63225487dddfa8f5151b8024b

+371 28645774, +371 29640692, +371 26437259

daina.spurina@lu.lv, velta.bojare@lu.lv

www.jekabpils.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/66580/


Sveicināts topošais maģistra studiju programmas “Izglītības zinātnes” student!!!

LU Jēkabpils filiāle aicina domāt par iespēju studēt maģistra studiju programmā: “Izglītības zinātnes”

Maģistra līmeņa studiju programmām pieteikties varēs no 5. jūlija līdz 16. jūlijam. LU absolventi var pieteikties elektroniski, izmantojot LUISa sistēmu, citu augstskolu absolventi – aizpildot elektronisko anketu vai klātienē Latvijas Universitātes Jēkabpils filiālē, Rīgas ielā 210A.

Studiju programmas mērķis ir sekmēt studentu profesionālās pedagoģiskās, vadības un pētnieciskās kompetences pilnveidi un konkurētspēju izglītības jomā, inovatīvā un pētnieciskā darbībā, pārmaiņu vadībā un pedagoģiskajā darbībā un motivēt tālākai akadēmiskai izaugsmei.

Maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes” tiek organizēta divos moduļos:

Īsajā modulī 4 specializācijās: “Skolotājs mentors”, “Dažādība un iekļaušanās izglītībā”, “Izglītības vadība”, “Cilvēku uzvedība un konsultēšana izglītībā”;

Garajā modulī – “Pedagoģija” iespēja apgūt pedagoģiskās, pedagoģiskās līderības un pētniecisko kompetenci studentiem ar vai bez iepriekšējo pedagoģisko izglītību.

Stājoties programmā, reflektantam jāizdara sava izvēle par to, kurā modulī un kurā specializācijā students studēs.

Kādas iespējas pastāv pēc studiju beigšanas?

Tiesības studēt Doktarantūrā.

Iespējas tālākām studijām: Eiropas Savienības programmās mobilitātei un sadarbībai augstākajā izglītībā, piem., Erasmus; Eiropas Savienības programmās, kas paredz profesionālo izaugsmi un piedāvā apgūt izglītības globālās aktualitātes, piem., Erasmus+; tālākizglītībā, pašmācībā.

Darba iespējas

Nodarbinātības iespējas Latvijas Republikas profesiju klasifikatoram atbilstošā 3., 2. un 1. pamatgrupas līmenī.

Vadītāji: likumdevēji, amatpersonas un vadītāji; biedrību un nodibinājumu amatpersonas; administratīvie vadītāji un komercdirektori; pētniecības un attīstības jomas vadītāji; ražošanas un specializēto pakalpojumu jomas vadītāji; bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji; izglītības jomas vadītāji;

Speciālisti: komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) speciālisti, konferenču un pasākumu organizatori.

Vecākie speciālisti: izglītības jomas vecākie speciālisti, universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls, profesionālās izglītības pedagogi, vidējās izglītības pedagogi, pamatizglītības pedagogi, pirmsskolas pedagogi, citi izglītības jomas vecākie speciālisti, izglītības metodikas speciālisti, speciālās izglītības pedagogi, citi mūzikas skolotāji, informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji, citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti, apmācības un personāla attīstības vecākie speciālisti.

Cik ilgi jāstudē?
Īsais modulis (50 KP): nepilna laika klātiene – 1,8 gadi.

Garais modulis (80 KP): nepilna laika klātiene – 2,5 gadi.

Kāda ir studiju maksa?

NLK (īsais modulis) – 1414 € gadā,

NLK (garais modulis) – 1650 € gadā.

Iegūstamais grāds

Izglītības zinātņu maģistra grāds.

Kontaktinformācija

www.lu.lv/par-mums/struktura/filiales/jekabpils-filiale/

+371 28645774, +371 29640692, +371 26437259

daina.spurina@lu.lv, velta.bojare@lu.lv

www.jekabpils.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/66580/