Šī gada 19. un 20. septembrī Gražutes reģionālajā parkā Lietuvā projekta „Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus” ietvaros norisinājās praktiskais seminārs dabas parku un vides gidiem. Apmācībās piedalījās 28 dalībnieki no projekta partneru organizācijām – Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadiem Latvijā, kā arī Molētu, Anīkšču, Panevežas pašvaldībām un Gražutes un Sartu reģionālajiem parkiem Lietuvā.

Seminārs pulcēja cilvēkus, kas vada izziņas ekskursijas brīvā dabā, izglīto dabas parku apmeklētājus un koordinē, plāno tūrisma jomu pašvaldībās. Tā mērķis bija sniegt padziļinātu izpratni par eko tūrismu ar uzsvaru uz to, kā saistošā un izglītojošā veidā apmeklētājiem stāstīt par dabas jautājumiem un procesiem. Lai semināra dalībnieki gūtu praktisko pieredzi, apmācības notika brīvā dabā Gražūtes reģionālā parka Šavašas upes dabas takā un Antalieptes ūdenstilpes krasta mežos un purvos.

Divu dienu laikā tika aizvadītas četras izglītojošas lekcijas ūdeņu tuvumā kopā ar dažādu vides jomu ekspertiem – ģeologu, botāniķi, mikologu un vides gidu, kas demonstrēja, kā par šiem jautājumiem stāstīt apmeklētājiem, lai tas liktos interesanti un saistoši arī cilvēkiem bez priekšzināšanām, tostarp bērniem. Ģeoloģe dr. Gražina Skridlaite kopā ar semināra dalībniekiem izstaigāja Šavašas upes gravas un skaidroja dabas procesus, kas miljonu gadu laikā veidojuši konkrēto dabas ainavu un atstājuši ietekmi uz akmeņiem, augsni un apkārtnes reljefu. Savukārt botāniķis Andrius Gaidamavičus mācīja atpazīt mežu, pļavu un purvu ēdamos, ārstnieciskos un indīgos augus, kā arī aicināja basām kājām doties pārgājienā pa purvu, kas vairumam dalībnieku bija jauna pieredze. Semināra dalībnieki aktīvi iesaistījās mikoloģes dr. Redas Iršenaites lekcijā, kuras laikā bija iespēja ne tikai iemācīties atšķirt mušmires no citām sēnēm, bet arī iepazīt mazāk zināmus sēņu veidus, kas sastopami uz koku lapām, stumbriem un atmirušā koksnē. Uzskatāmā veidā tika izskaidrota sēņu nozīmīgā loma dabā notiekošajā vielu apritē. Praktisko pieredzi, kā bērniem, tostarp klašu grupām, saistošā veidā ar rotaļu un dažādu uzdevumu starpniecību stāstīt par dabas daudzveidību, semināra dalībnieki ieguva „Innovators Valley” dabas skolas nodarbībā.

Vietējā Antalieptes kopiena demonstrēja daļu no sava piedāvājuma tūristiem, kas ietver teatralizētu uzvedumu Šavašas upes dabas takā par seno baltu mitoloģiju, un dalījās pieredzē, kā darbā ar tūristiem iesaistīt vietējo sabiedrību, tostarp cilvēkus no sociālā riska grupām. Visaginas tūrisma uzņēmuma „LitWild” pārstāvis pastāstīja par netradicionāla dabas tūrisma piedāvājuma sniegšanu, kā arī novadīja nakts izbraucienu ar kajakiem un fatbike jeb platriepu velosipēdiem.

Kā atzina apmācību dalībnieki, šāda pieredzes apmaiņa var noderēt turpmākā darbā ne tikai vadot ekskursijas, bet arī nākotnē plānojot dabas un/vai izzinošās takas. Kopumā dalībnieki augstu novērtēja iespēju iegūt ne tikai teorētiskās, bet arī praktiskās zināšanas. Preiļu un Riebiņu novada Tūrisma informācijas centra (TIC) vadītāja Iveta Šņepste atzīst: „Šīs apmācības bija vērtīgas ar to, ka bija iespēja paskatīties uz lietām no dažādiem aspektiem. Šajā gadījumā dabas taka gar upi tika iepazīta caur ģeologa, mikologa un vietējās kopienas attēloto mitoloģisko tēlu prizmu. Šo pieeju – skatīties plašāk – mēģināsim izmantot arī mūsu TIC darbā. Piemēram, šogad ir veikta Preiļu parka dižkoku apzināšana, notiks marķēšana dabā, bet nākamā gada laikā plānojam izstrādāt izzinošo taku pa parka dižkoku vietām, tādēļ gūtā pieredze noteikti noderēs, lai maršrutu izveidotu gan izglītojošu, gan interesantu dažādām gaumēm. Aicinu arī tūrisma uzņēmējus pavērtēt savu piedāvājumu, varbūt ir iespēja to papildināt ar cita speciālista viedokli vai zināšanām. Arvien biežāk TIC apmeklētāji interesējas par aktīvā tūrisma iespējām lielākām vai mazākām grupām, piemēram, ģimenēm. Izziņas takas izveide Preiļu parkā vai privātos īpašumos noteikti gūtu atsaucību. Lai arī uz takas izveidi nevar balstīt galvenos ienākumus no uzņēmējdarbības, aktīvās atpūtas iespēju iekļaušanu savā piedāvājumā noteikti var uzskatīt par labu papildinājumu un soli priekšā konkurentiem! Turklāt aktivitātes dabā daudziem tagad ir arī modes lieta, un tas ir jāizmanto arī uzņēmējdarbībā.”

Projekts “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus” (LEARN ECO TRAVEL) Nr. LLI-349 tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no 2018. gada 2. maija līdz 2019. gada 1. novembrim. Projekta mērķis ir attīstīt tūrisma iespējas Latgalē un Augštaitijā, uzlabojot atpūtas vietas pie ūdens objektiem un veidojot jaunus ekotūrisma produktus un pakalpojumus, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos. Kopējās projekta izmaksas ir 618 194,06 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 525 464,95 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 92 729,11 eiro apmērā.

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Papildu informācija:

Ilona Vilcāne
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
e-pasts: ilona.vilcane@gmail.com
tālr.: +371 25141858