Pašvaldībā Kultūrā Iedzīvotājiem

Preiļu novadā Latvijas Republikas Proklamēšanas 104. gadadienu svinējām gan pagastos, gan iestādēs, uzņēmumos un izglītības iestādēs ar dažādiem sarīkojumiem un koncertiem, savukārt svētku kulminācijas brīdis notika 18. novembrī Preiļu novada Riebiņu Kultūras namā, kur novada iedzīvotājus un viesus priecēja svinīgs pasākums.

Svētku pasākuma laikā klātesošos uzrunāja Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns un Latvijas Republikas 14. Saeimas deputāte Anita Brakovska.

Pasākuma gaitā iedzīvotājiem, kuri ar savu darbu vai sabiedriskajām aktivitātēm devuši nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns kopā ar Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieku Pēteri Rožinski pasniedza pašvaldības apbalvojumus.

Preiļu novada pašvaldības Pateicības rakstus un naudas balvas saņēma:

 • Jānis Gorenko – par ilggadēju brīvprātīgu un atbildīgu darbu un kalpošanu Preiļu Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas un Vārkavas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcās, 
 • SIA “HIMALAYAN INTERNATIONAL” – par tālredzīgu rīcību un ziedojumiem sociālās aprūpes centra iemītnieku dzīves kvalitātes uzlabošanai, 
 • Bonifacijs Lazdāns – par aktīvu dalību novada sabiedriskajā dzīvē un ieguldījumu folkloras tradīciju nostiprināšanā, 
 • Larija Lazdāne – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu senioru deju kopas “Dzīves virpulī” vadīšanā un aktīvu līdzdalību senioru sabiedriskajā dzīvē, 
 • Jānis un Ligita Latveļi – par ieguldījumu un nesavtīgu darbu, uzņemot aizbildniecībā Preiļu novada bērnus, sniedzot iespēju viņiem augt ģimeniskā vidē, 
 • Nataļja Volkova – par profesionālu un godprātīgu darba pienākumu veikšanu daudzu gadu garumā, nodrošinot Preiļu 1. pamatskolas skolēnu un darbinieku veselības aprūpi, 
 • Ligita Trubača – par ilggadēju, atbildīgu un rūpīgu lietvedības darbu veikšanu Preiļu 1. pamatskolā, nodrošinot sekmīgu skolas komunikāciju ar fiziskām un juridiskām personām, 
 • Galēnu Kultūras nama folkloras kopa “VYDSMUIŽA” – par nozīmīgu ieguldījumu folkloras tradīciju kopšanā un uzturēšanā paaudžu paaudzēs un Galēnu pagasta tēla veidošanu un popularizēšanu novadā un Latvijā, sveicot kolektīva 40 gadu jubilejā, 
 • Velta Ziemele – par nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā Rimicānos un aktīvu sabiedrisko darbu un 
 • Velta Skutele – par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, par godprātīgu un kvalitatīvu darba pienākumu veikšanu Salas pamatskolā.

Goda zīmi “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā” saņēma:

 • Monika Litauniece – par ieguldījumu dzimtsarakstu attīstībā un priekšzīmīgu darbu pašvaldībā 45 gadu garumā, 
 • Jānis Upenieks – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu novada izglītības iestāžu darbā, bērnu izglītošanā un sporta jomas attīstībā un 
 • Ārija Pudule – par ilggadēju darbu un nesavtīgu iesaisti izglītības jomas attīstībā un skolēnu vēstures izpratnes veicināšanā.

Augstāko Preiļu novada pašvaldības apbalvojumu – Preiļu novada Goda pilsonis – saņēma:

 • Jānis Vaivods, par ilggadēju latgaliskās kultūras un tradīciju kopšanu no paaudzes paaudzē un neatsveramo ieguldījumu Vanagu ciema novadpētniecībā. Vaivoda kungs visu mūžu ir vācis un krājis materiālus par Vanagu apkaimi (Vanagu, Kļavinsku, Vilcānu, Pūgaiņu, Egļupes un Šķilteru sādžu vēsturi), 2010. gadā pēc rūpīga un neatlaidīga darba klajā nāca viņa grāmata “Vanagu vēstures lappuses”. Tajā Vanagu ciema vēsture atšķetināta kopš Jersikas valsts laikiem līdz mūsdienām un iegūlusies pārsimts lappusēs. Jānis Vaivods vienmēr bijis Latvijas patriots, lojāls savai tēvzemei arī juku laikos. Savās mājās Jānis izveidojis Vaivodu dzimtas privāto muzeju, kurā aplūkojami tuvākā un tālākā apkārtnē savāktie un paša saglabātie sadzīves priekšmeti, lauksaimniecības darba rīki un piederumi, grāmatas. Eksponātu skaits mērāms vairākos simtos. Jāņa Vaivoda sirds aicinājums ir ne tikai novadpētniecība, bet arī mūzika. Vaivodu muzikālā dzimta pazīstama visā Latvijā. (piezīmes – apbalvojuma pasniegšana Jānim Vaivodam notika 15. novembrī viņa dzīvesvietā.)

Sirsnīgu un patriotisku gaisotni sarīkojumā uzbūra vietējo mākslinieku sniegums koncertuzvedumā “Mana tauta, mana zeme likteņupes Daugavas krastos”. Pasākumā piedalījās tautas mākslas kolektīvi: vidējās paaudzes deju kolektīvs “Stabulnieki” (vadītāja Natālija Balode), deju kopa “Talderi” (vadītāja Silvija Kurtiņa), deju kopa “Dancari” (vadītāja Ilze Broka), Preiļu Kultūras centra Vīru vokālais ansamblis (vadītājs Alberts Vucāns), Stabulnieku Kultūras nama    Vīru vokālais ansamblis (vadītāja Ilze Grēvele-Skaraine), Rušonas Kultūras nama Vīru vokālais ansamblis (vadītājs Intars Mežinieks), Preiļu novada jauniešu pūtēju orķestris (vadītājs Oļegs Koļesničenko), solisti – Diāna Laizāne, Daiga Koļesničenko, koncertmeistari – Kristina Sauliša, Oļegs Koļesničenko. Svinīgā sarīkojuma noslēgumā visi klātesošie varēja baudīt svētku torti. Vakara izskaņā norisinājās svētku balle.

Pateicamies svētku organizatoriem, dalībniekiem, māksliniekiem un sadarbības partneriem par līdzdalību un atbalstu svētku organizēšanā!

Paldies iestāžu darbiniekiem, uzņēmējiem, brīvprātīgajiem un visiem novada iedzīvotājiem par valsts svētku noskaņas radīšanu pilsētā, pagastos, bibliotēkās, izglītības iestādēs un savās mājās. Mēs esam lepni par saviem novada ļaudīm, viņu darbiem un sasniegumiem. Mēs esam raženi, jo novada spēks ir ikvienā no mums.

Lai svētkos piedzīvotās pozitīvās emocijas dod iedvesmu turpmākajam darbam!

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa