Sabiedrībā Preiļu novadā

Uz kapsētu mēs dodamies, lai sastaptos ar aizgājušo tuvinieku dvēselēm, lai dalītos ar tiem savās bēdās un priekos, lai domās ar viņiem aprunātos un samīļotu. Kapi mums atgādina par to, ka nekas nav mūžīgs. Preiļu pagasta Anspoku un Plivdu ciematu iedzīvotāji ar iekšēju mieru un gandarījumu par paveikto var sagaidīt svecīšu vakaru, veļu un mirušo piemiņas dienu laiku.

Šoldru kapu mirušo piederīgie ir bijuši kopā ar saviem tuvajiem un realizējot mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2020” projektu “Mēs paši varam paradumus mainīt!” jau pavasara Lielās talkas laikā sakārtoja nešķiroto atkritumu kaudzi un izveidoja to jaunā iezīmētā vietā. Projekta ietvaros ir iegādāti trīs atkritumu konteineri, ir uzsākta atkritumu šķirošana. Atsevišķi komposta kaudzē paredzēta vieta lapu, zaru, nezāles novietošanai, tāpat iekārtota vieta betonam, savukārt trīs atkritumu konteineri ir paredzēti plastmasai, stiklam un metālam.

Projekta gaitā ir uzstādīts jauns jumtiņš virs kapličas durvīm. Paldies sakām par koka krusta uzstādīšanu virs kapličas durvīm personai, par kuru projekta komandai nav informācijas. Pie kapličas ir iestādītas divas parka rozes, kā arī tika atvestas melnzemes un grants kravas.

Paldies Arnim un Intai Šņepstiem, Staņislavam Borbalam, Jānim Sudnikam, Sandrai, Ingūnai un Vilim Patmalniekiem, Jāzepam Utinānam, Ainim un Mikusam Novikiem, Kristapam un Marianam Určiem, Ivaram Zalānam, Valentīnai Ivanovai, Annai Petrovskai, Jāzepam Gribuškai, Viktoram Vasiļjevam, Staņislavam Mūrniekam, Valijai, Vitālijam, Marutai, Broņislavam, Liānai, Anatolijam Plivdām.

Projekta kopējais budžets sastāda 680,68 eiro, no kuriem 550 eiro ir projekta finansējums, kuru nodrošināja Preiļu novada dome, savukārt 130,68 eiro līdzfinansējumu nodrošināja Patmalnieku, Plivdu dzimtas, Marians Určs un Viktors Vasiļjevs.

Paldies programmas ieviesējam – nodibinājumam “Viduslatgales pārnovadu fonds”.

Paldies kapu apmeklētājiem, kuri īsā laikā ir sapratuši procesu, veiksmīgi šķirojot atkritumus!

Mēs paši varam paradumus mainīt!

Anspoku un Plivdu ciemu iedzīvotāju iniciatīvas grupa